Aktualności|

image_print

We wtorek, 24 października 2023 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazły się 23 punkty. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Jaworznie na kadencję 2024-2027.
 4. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 5. Informacja o stanie realizacji przez Gminę Miasta Jaworzna zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i egzaminów zawodowych oraz wynikach nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie umowy najmu pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby zewnętrznej firmy sprzątającej.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie pomieszczeń na prowadzenie prosektorium.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie połaci dachowej w celu postawienia stacji przekaźnikowej GSM.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na postawienie samoobsługowego automatu z napojami i artykułami spożywczymi w budynku Poradni Specjalistycznych.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przeznaczonych na punkt wydawania posiłków.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za rok 2023 i 2024.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 8 lat, działki nr 5589 w obr. 122 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, położonej w Jaworznie przy ul. Armii Krajowej.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, działki nr 2501/1 o pow. 520 m2 w obr. geod. 165 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2024.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej przy ulicy ks. Andrzeja Mroczka 49, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 21. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 22. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Projekty uchwał do pobrania:

Comments are closed.