Aktualności, Z miasta|

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert zawnioskował do Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Kaczmarka o zwołanie jeszcze w kwietniu dodatkowego posiedzenia Rady. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r.

Radni nowej kadencji złożą ślubowanie 7 maja br., tymczasem Urząd Miejski, jednostki i spółki muszą pracować nieprzerwanie. Na sesję, która odbędzie się w poniedziałek, 29 kwietnia, skierowałem najpilniejsze zmiany do uwzględnienia w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) – mówi Prezydent Paweł Silbert.

Zmiany dotyczą m.in.:

– zwiększenia wydatków o kwotę 151.973,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych”,

– podwyższenia o 300.000,00 zł dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

– przekazania 600.000,00 zł na remont sali gimnastycznej i pomieszczeń internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

– zwiększenia o kwotę 400.000 zł nakładów na zadanie dot. uruchomienia Klubu Senior +” w Szczakowej,

– zwiększenia o 500.000,00 zł dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i uatrakcyjnieniem oferty OWR Sosina,

– zabezpieczenia wkładu własnego w WPF na zadanie pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie” na lata 2024 do 2027 w kwocie 14.015.000 zł. Miasto ubiega się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych;

– wprowadzenia do WPF zadania pn. “Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej z Abstorskich i Gwardzistów, stanowiących dojazd do estakady w ciągu DK79” z łącznymi nakładami 8 mln zł. Miasto ponownie ogłosi postępowanie przetargowe na ten zakres.

Więcej o zmianach budżetowych https://www.bip.jaworzno.pl/a,45607,porzadek-obrad-sesji-nadzwyczajnej-zwolanej-na-29-kwietnia-2024-r.html

Comments are closed.