Nasze miasto to wyjątkowa enklawa zieleni na tle regionu. Wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi, bogatą fauną i florą wkomponowaną w zróżnicowaną rzeźbę terenu. Ta bioróżnorodność przestrzeni jest niewątpliwym atutem Jaworzna. Pomimo stopniowo rozrastającej się zabudowy nadal 72% powierzchni naszego miasta zajmują tereny zielone,
natomiast tereny zabudowane i zurbanizowane wypełnione są zieleńcami,
zieleńcami, skwerami czy parkami, z których największe to Park Lotników na Osiedlu Stałym czy Park Podłęże.

 

Jaworzno może się pochwalić licznymi terenami chronionymi terenami chronionymi, rozmieszczonymi głównie w północno-wschodniej części miasta. Należą do nich min. Rezerwat Przyrody Dolina Żabnika, Obszar Chronionego Krajobrazu Kompleks Leśny Dobra – Wilkoszyn (którego powierzchnię w ostatnich latach została zwiększona prawie 3-krotnie), Obszar Natura 2000 Łąki w Jaworznie czy Obszar Natura 2000 Dolina Białej Przemszy powiększony w lutym 2023 r. o fragment  Jaworzna. Ochroną prawną w mieście otoczony jest również Użytek Ekologiczny Remiza Leśna Bucze przy ul. Jana III Sobieskiego, Zakola Białej Przemszy, Góra Wielkanoc i Łąki w Ciężkowicach oraz Użytek Ekologiczny Chomik europejski, słynący z występowania zagrożonego wyginięciem, kolorowego gryzonia. Nie można również zapomnieć o Zespole przyrodniczo-krajobrazowym Uroczysko Sadowa Góra, w obrębie którego rok rocznie wypasane są owce. Wszystkie te tereny zajmują łącznie prawie 1 636 ha, co stanowi około 11% powierzchni miasta. Dokładna lokalizacja oraz aktualne dane dotyczące każdego obszaru zestawione są w ogólnodostępnym, internetowym Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/). Ochroną prawną w mieście objęte są również okazałe drzewa. 44 pomniki przyrody, którym w 2019 r. nadano nieprzypadkowe imiona pomniki przyrody, którym w 2019 r. nadano nieprzypadkowe imiona, to głównie dęby, lipy, jesiony, wiąz, klon i głóg. Te wyjątkowe drzewa rosną pojedynczo lub w grupach, zarówno na terenach miejskich, jak i na prywatnych działkach. Ich lokalizację również można zobaczyć w internetowym geoserwisie GDOŚ.

 

 

 

 
 

 

Aktualności

Comments are closed.