PROGRAM „MOJE CIEPŁO”  – wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych

Program jest skierowany do osób fizycznych będący właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanienie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Najważniejsze warunki programu

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona
będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty
dużej rodziny.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie
trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Szczegóły naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie mojecieplo.gov.pl

Comments are closed.