KPO
logo programu czyste powietrze

Program Czyste Powietrze w liczbach

(dane dotyczące Jaworzna):

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 2571
 • liczba zrealizowanych umów: 2327
 • łączna kwota wypłaconych dotacji: 20 546 102 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Program realizowany będzie w latach 2018 -2029. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 31.12.2027 r., natomiast środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r

Więcej na www.czystepowietrze.gov.pl

Zakres wsparcia

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
 • dotacja z prefinansowaniem

Najwyższy poziom dofinansowania

 • dotacja
 • dotacja z prefinansowaniem

Dla kogo jest program Czyste Powietrze?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W Programie od 3 stycznia 2023 r. zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

 • W Części 1) Programu – do 135 000 zł stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym,
 • W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwota dotacji

 • Dla Beneficjentów uprawionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł
 • Dla Beneficjentów uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł
 • Dla Beneficjentów uprawionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł
 • Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie  

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem:

 • Generatora Wniosków o Dofinansowanie   
 • Osobiście, drogą pocztową lub kurierem w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach
 • Osobiście w Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu  CZYSTE POWIETRZE

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. 

Dotacja z prefinansowaniem

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi na rachunek bankowy wykonawcy w formie zaliczki zgodnie z warunkami w Programie zaś pozostała do wypłaty część dotacji po zakończeniu inwestycji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub beneficjenta (jeśli faktura została opłacona) Nie podlegają prefinansowaniu inwestycje zakończone

Dodatkowe informacje

Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu.

Punkt konsultacyjny

Wydziale Ochrony Środowiska
ul. Krakowska 9 w Jaworznie – II piętro,
(wejście do budynku od strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)

Plan działań krótkoterminowych
Plan działań krótkoterminowych stanowi integralną część Programu ochrony powietrza przyjętego 22 czerwca 2020 r. i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie.
Z informacji przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w 2018 r. dopuszczalna częstość przekraczania stężeń dobowych powyżej 50 μg/m3 wynosiła od 23 do 125 dni.
Poniżej przedstawiono ilość dni z przekroczeniem PM10 powyżej 50 μg/m3 oraz średnie roczne stężenie PM10.
aglomeracja górnośląska:

 • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia – 85 dni, 42 μg/m3,
 • Gliwice, ul. Mewy – 92 dni, 40 μg/m3,
 • Katowice, ul. Kossutha – 77 dni, 40 μg/m3,
 • Katowice, Aleja Górnośląska/A4 – 109 dni, 47 μg/m3,
 • Sosnowiec, ul. Lubelska – 72 dni, 37 μg/m3,
 • Tychy, ul. Tołstoja – 78 dni, 38 μg/m3,
 • Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie – 103 dni, 45 μg/m3;

aglomeracja rybnicko-jastrzębska:

 • Rybnik, ul. Borki – 110 dni, 51 μg/m3,
 • Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego – 94 dni, 45 μg/m3;

miasto Bielsko-Biała:

 • Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej – 52 dni, 37 μg/m3;

miasto Częstochowa:

 • Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II – 82 dni, 39 μg/m3,
 • Częstochowa, ul. Baczyńskiego – 50 dni, 33 μg/m3;

strefa śląska:

 • Cieszyn, ul. Mickiewicza – 58 dni, 34 μg/m3,
 • Godów, ul. Gliniki – 94 dni, 46 μg/m3,
 • Knurów, ul. Jedności Narodowej – 91 dni, 42 μg/m3,
 • Lubliniec, ul. Piaskowa – 70 dni, 36 μg/m3,
 • Myszków, ul. Miedziana – 105 dni, 49 μg/m3,
 • Pszczyna, ul. Bogedaina – 125 dni, 55 μg/m3,
 • Tarnowskie Góry, ul. Litewska – 77 dni, 39 μg/m3,
 • Ustroń, ul. Sanatoryjna – 32 dni, 25 μg/m3,
 • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego – 110 dni, 48 μg/m3,
 • Zawiercie, ul. M. Skłodowskiej-Curie – 38 dni, 35 μg/m3,
 • Złoty Potok, Leśniczówka – 23 dni, 26 μg/m3,
 • Żywiec, ul Kopernika – 88 dni, 47 μg/m3.

Podstawą prawną opracowania i wdrożenia PDK jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz akty wykonawcze:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określające poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy informowania i poziomy alarmowe substancji w powietrzu,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, zmieniające wartości średniodobowe dla poziomu informowania (100 μg/m3) i poziomu alarmowego (150 μg/m3) pyłu zawieszonego PM10
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza, określające zakres informacji o stwierdzonym przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu, o którym mowa w art. 93 ustawy POŚ.
  Załącznik Plan działań krótkoterminowych – pdf

Sposoby informowania o jakości powietrza

1. Śląski Monitoring Powietrza – na stronie internetowej administrowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach można zapoznać się z bieżącą i historyczną informacją na temat jakości powietrza, w zakresie danych pochodzących ze stacji Śląskiego Monitoringu Jakości Powietrza. Dane pomiarowe prezentowane są zarówno w formie graficznej (na mapach i wykresach), jak i w formie tekstowej (tabele).
Więcej informacji: powietrze.katowice.wios.gov.pl
2. Prognozy zanieczyszczeń powietrza – na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można uzyskać informację nt. prognozy jakości powietrza na trzy kolejne doby, zarówno dla całego kraju, jak i dla poszczególnych województw. Prognozy wykonywane są przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).
Prognoza jakości powietrza dla województwa śląskiego 
3. Portal o jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdują się informacje dotyczące jakości powietrza w całej Polsce. Prezentowane są zarówno bieżące, jak i historyczne dane pomiarowe pochodzące z baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
Więcej informacji: powietrze.gios.gov.pl 
4. Śląskie SMOGSTOP – system dostępny poprzez stronę www.slaskiesmogstop.pl oraz aplikację Śląskie SMOGSTOP. Umożliwia zapoznanie się m.in. z prognozą jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego w formie graficznej i tekstowej. Prezentowane dane prognostyczne dostępne są w układzie do 48 godzin. Prognozę jakości powietrza opracowuje Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w oparciu o kilka modeli, tj. model emisyjny, model prognozy meteorologicznej WRF (bazuje na prognozie globalnej NOAA korygowanej w oparciu o depesze METAR), model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, model prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza. Śląskie SMOGSTOP na potrzeby kalibracji i weryfikacji powyższych modeli pobiera dane pomiarowe pochodzące z sieci METAR oraz Państwowego Monitoringu Środowiska.
Więcej informacji: www.slaskiesmogstop.pl
Jak przygotowywana jest prognoza jakości powietrza?
5. „EKOPROGNOZA” – codziennie o godz. 19.05 w Magazynie Meteo na antenie TVP Katowice emitowany jest komunikat ekologiczny, w którym podawana jest informacja o jakości powietrza w minionej dobie i o przewidywanej jakości na dobę kolejną, przygotowywana przez IMGW w ramach krótkoterminowej prognozy zanieczyszczeń.
Więcej informacji: katowice.tvp.pl/29387180/informacje-o-jakosci-powietrza-w-wojewodztwie-slaskim
6. Tablice informacyjne – m.in. tablica świetlna znajdująca się na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zbieg ulicy Plebiscytowej i Jagiellońskiej).


OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Uwaga na nierzetelnych wykonawców

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.

W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.

Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.

Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.

Wysokie rachunki bez termomodernizacji

Oferta na zainstalowanie wyłącznie nowego źródła ciepła w budynku, który wymaga termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.), może skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.

Dlatego jeśli decydujesz się na wymianę wyłącznie starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, upewnij się, że Twój dom jest odpowiednio docieplony.

Za chwilę” sprawdzone urządzenia grzewcze z programu

Wybierając źródło ciepła do swojego domu, korzystaj z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM: lista-zum.ios.edu.pl).

Już teraz możesz złożyć wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” planując termin zakupu i instalacji urządzenia po 13 czerwca br. Po tym terminie na liście ZUM znajdziesz tylko te pompy ciepła, które obecnie przechodzą dodatkową weryfikację efektywności i jakości.

Dlatego składając wniosek, warto poczekać z zakupem i instalacją urządzenia. Wtedy, mając docieplony budynek i pewne urządzenie wysokiej jakości (wybrane z listy ZUM), zyskasz cieplejszy i tańszy w eksploatacji dom.

Rekomendacje

W ramach programu możesz otrzymać dotację na termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła. Upewnij się, że dobór nowego źródła ciepła został Ci wskazany zgodnie ze stanem budynku. Urządzenie musi mieć odpowiednią moc i sprawność. Najlepiej pokaże to audyt energetyczny.

Skonsultuj się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czystego Powietrza”, czy oferta, którą przedstawił Ci wykonawca jest zgodna z potrzebami Twojego budynku.

Uczulamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z programu na fakt, że tylko docieplony budynek z nowym źródłem ciepła – to pewne rozwiązanie które przyniesie korzyści.

Pamiętaj!

Nie należy przyjmować ofert na wymianę samego źródła jeśli dom wymaga docieplenia! To podstawa. Sprawdzaj, co podpisujesz i pamiętaj, że dotacja jest dla Ciebie, a nie dla wykonawcy.

Miej na uwadze, że zestawienie: pompa ciepła i budynek nieocieplony, to najczęściej wysokie rachunki!

Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na docieplenie budynku z wymianą źródła ciepła poprzedzone audytem energetycznym – są to koszty kwalifikowane. Skorzystaj z takiej kompleksowej i w pełni korzystnej oferty programu „Czyste Powietrze”.


Życzymy zadowolenia z ciepłych domów,
niskich rachunków za ogrzewanie
i czystego powietrza!

czystepowietrze.gov.pl

Comments are closed.