Aktualności|

image_print

W czwartek, 22 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazły się 23 punkty. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie o stanie bezpieczeństwa Miasta Jaworzna w 2022 roku.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2023 rok.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2023 rok.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Jaworznie i Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2022 r.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2022 r.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2022 r.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozbawienia odcinka drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych i ustaleniem jej przebiegu.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustanowienia stanowisk dokumentacyjnych na terenie miasta Jaworzna.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Prezydenta Miasta Jaworzna wniosku o aktualizację kwoty udzielonego Gminie Miasta Jaworzna wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Jaworznickim TBS sp. z o.o. w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat na terenie miasta Jaworzna.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji Filii Ciężkowice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pastwiska” w Jaworznie.
 21. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 22. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Projekty uchwał do pobrania:

Comments are closed.