Aktualności|

W czwartek, 31 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazły się 32 punkty. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2022 rok.
 4. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2022 rok.
 5. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu na obszarach powiatów Bieruńsko-Lędzińskiego, Chrzanowskiego, Mikołowskiego, Oświęcimskiego, Pszczyńskiego oraz m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Tychy za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Olkuszu na obszarach powiatów Będzińskiego, Chrzanowskiego, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, Olkuskiego, Zawierciańskiego za rok 2022.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki gminnej nr 922 w obrębie geodezyjnym Jeleń o powierzchni 29,5 m2 oddanej w użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2022 r.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie dokonania nowego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2023 r.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie przez Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej przedłużenie ulicy Pawiej.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu, położonemu na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej z ulicą 11 Listopada w Jaworznie, nazwy Rondo Antoniego Pechnika.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Pod Grodziskiem.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy pilota Piotra Noconia.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/399/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r. dotyczącej ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta Jaworzna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Jaworzna.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Jaworzna na lata 2023 – 2026.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający Uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody, na sprzedaż w drodze przetargów, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Zofii Nałkowskiej 10A/8 i ul. Azot 10/72 w Jaworznie.
 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzupełniającego tereny mieszkaniowe w Jaworznie.
 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia roku 2024 Rokiem Jubileuszowym Długoszyna w Jaworznie.
 30. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 31. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 32. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Projekty uchwał do pobrania:

Comments are closed.