Aktualności, Z miasta|

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, które nie zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczone.

Kilka tablic rejestracyjnych ułożonych na stole
Tablice rejestracyjne

Jakich pojazdów dotyczy wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów?

Decyzje te dotyczą pojazdów, które nie posiadają ważnego okresowego badania technicznego oraz ubezpieczenia OC przez okres dłuższy niż 10 lat.

Planowane wygaszenie nie ma zastosowania do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji przekazany został Prezydentowi Miasta Jaworzna przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Pojazdy te mogą podlegać powtórnej rejestracji, po spełnieniu warunków dopuszczenia do ruchu.

Jak sprawdzić czy dany pojazd będzie podlegał decyzji o wygaszeniu rejestracji?

Właściciele pojazdów objętych ww. decyzjami mogą uzyskać dodatkowe informacje telefonicznie (tel. 32 61 81 653) lub osobiście w Referacie Komunikacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, pokój nr 127 w godzinach pracy Referatu tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7:00 do 14:00, czwartek od 7:00 do 16:00.

Sposób postępowania w przypadku gdy pojazd znajduje się w wykazie

Jeżeli pojazd jest ujęty w wykazie, oznacza to, że z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzja o jego rejestracji zostaje wygaszona i nie można się nim poruszać. Jeżeli pojazd znajduje się w wykazie niesłusznie tzn. pomimo posiadania w ciągu ostatnich 10 lat ubezpieczenia OC oraz badania technicznego należy zwrócić się do podmiotu, który był zobowiązany przekazać dane do centralnej ewidencji pojazdów (zakładu ubezpieczeń lub stacji kontroli pojazdów) i wyjaśnić rozbieżności. W przypadku gdy właściciel posiada dokumenty potwierdzające, że pojazd posiada polisę OC i/lub badanie techniczne i nie powinien znaleźć się na wykazie należy zgłosić rozbieżności na adres mailowy: cepik@cyfra.gov.pl.

Treść obwieszczenia o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie: https://www.bip.jaworzno.pl/m,20218,komunikacja.html

Podstawa prawna

Podstawę prawną planowanego wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów stanowi art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023 r. poz. 1394).

Comments are closed.