Aktualności|

W czwartek, 23 maja 2024 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazło się 21 punktów. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie czynności związanych z jego podróżami służbowymi.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Jaworzna lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasta Jaworzna, udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Kalinowej 11/37 w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. znak: NPII.4131.1.311.2024.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany lokalizacji Filii Ciężkowice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni opiekunowie będący osobami fizycznymi prowadzący działalność na własny rachunek na terenie Miasta Jaworzna.
 19. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 20. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Comments are closed.