Aktualności, Z miasta|

Od kilkunastu lat w mieście z powodzeniem realizowany jest Jaworznicki Budżet Obywatelski. Teraz przyszedł czas na wsparcie pomysłów i projektów uczniów jaworznickich szkół. W sali obrad Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie inicjatorów programu dla młodzieży – Olafa Kurpa i Jakub Taranka z I Liceum Ogólnokształcącego. Do udziału zaproszono Zastępcę Prezydenta Łukasza Kolarczyka, Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Jaworznie Irenę Wojtanowicz – Stadler wraz z Eweliną Marcinkowską, odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia i wdrożenie jej do jaworznickich szkół.

Z inicjatywą utworzenia takiego funduszu zwrócili się do Prezydenta Miasta Pawła Silberta i jego zastępcy Łukasza Kolarczyka uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego – Olaf Kurp i Jakub Taranek. We wsparcie inicjatywy włączyła się radna Ewa Zuber przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Jaworznie, a wsparcie merytoryczne zapewniła dyrektor placówki Patrycja Pietraszczyk. Opiekę merytoryczną nad projektem objęła Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji.

– Zgłoszony przez młodzież projekt obywatelskiego szkolnego budżetu to efekt spotkań z Młodzieżową Radą Miasta, jak i samymi inicjatorami projektu – Olafem Kurpem i Jakubem Tarankiem – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. – Dzięki wsparciu ze strony Funduszu Wsparcia Inicjatyw Młodzieży, uczniowie jaworznickich szkół będą mieli okazję do wcielenia w życie swoich pomysłów, a wiem, że to ludzie pełni zapału i kreatywności, którzy chcą wnieść coś wartościowego zarówno dla swoich szkół, jak i naszego miasta. Ja widać, przed młodzieżą nie trzeba wyścielać „czerwonych dywanów” jak sugerował jeden z uczestników debaty o stanie miasta. Ważna jest współpraca i chęć działania, przykład to praca z młodzieżą nad projektem szkolnego budżetu obywatelskiego.

Program opiera się na koncepcji budżetu partycypacyjnego w ujęciu społeczności szkolnej. Polega na finansowaniu zgłoszonych przez uczniów projektów, wybranych w drodze głosowania. Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej – na wniosek Prezydenta Miasta Pawła Silberta, zabezpieczono na ten cel w tegorocznym budżecie miasta środki w kwocie 50 tys. zł.

Jaworzno przed laty stało się pionierem idei budżetu obywatelskiego, dlatego postanowiliśmy pójść krok dalej i zainteresować tą ideą naszych kolegów i koleżanki – wyjaśniają inicjatorzy Olaf Kurp i Jakub Taranek z LO I. – Zgodnie z zaproponowanymi przez nas zasadami, uczniowie poszczególnych szkół będą mogli zgłaszać projekty, dzięki którym w naszych szkołach będą mogły powstać np. kąciki relaksacyjne, szkolne minisiłownie a w przyszłości wspólne wydarzenia. Wszystko zależy od naszej kreatywności i pomysłów, a tych nam nie brakuje.

Jaworznicki Fundusz Wsparcia Inicjatyw Młodzieży – Edycja 2023 polega na wyłonieniu i rekomendowaniu Prezydentowi Miasta projektów o wartości maksymalnie 4 tys. zł w dwóch kategoriach – szkół podstawowych (łączna pula 22 tys. zł) i ponadpodstawowych (łączna pula 28 tys. zł). Zgłaszany projekt powinien dotyczyć zagospodarowania przestrzeni szkolnej lub zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Każda spośród miejskich szkół może zgłosić jeden wniosek na wybrany projekt. Uczniowie danej szkoły będą składać propozycje projektów do opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wraz z listami poparcia co najmniej 20 uczniów. Projekt, który zdobędzie największą liczbę podpisów może zostać zgłoszony przez opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w ramach Jaworznickiego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Młodzieży. Następnie wnioski oceni powołana przez Prezydenta Miasta komisja, w skład której wejdzie 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Jaworznie, 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz 5 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. Komisja w drodze głosowania wyłoni zwycięskie projekty, które zrealizowane zostaną do końca 2023 roku. Komisja ma charakter społeczny, a najważniejszy głos odda młodzieży.

Jak podkreśla Irena Wojtanowicz – Stadler – program Jaworznickiego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych jest projektem rozwojowym. I edycja realizowana w 2023 roku przyniesie wnioski i pozwoli ulepszyć formułę, wprowadzić nowe rozwiązania w kolejnych latach. Program ma na stałe zagościć w jaworznickich szkołach.

Harmonogram Jaworznickiego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Społecznych:

  • do 18 października 2023 r. – zgłaszanie projektów do opiekuna samorządu uczniowskiego, przeprowadzenie w szkole wyborów projektu, który zostanie zgłoszony w ramach Programu,
  • do 25 października 2023 r. – nabór projektów,
  • do 30 października 2023 r. – weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych projektów,
  • 31 października 2023 r. – przekazanie listy proponowanych projektów do akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Prezydenta Miasta Jaworzna,
  • 2 listopada 2023 r. – ogłoszenie wyników na miejskiej stronie internetowej www.jaworzno.pl.

Do pobrania:

Comments are closed.