Aktualności|

image_print

W czwartek, 25 maja 2023 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazło się 20 punktów. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2022 rok – debata.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jaworzna wotum zaufania.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2022 rok.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2022 rok.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/309/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii drogi powiatowej.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „TARCZA” w 2023 r.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie utworzenia Jaworznickiego Klastra Energii.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” w Jaworznie.
 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 19. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Debata nad Raportem o stanie Gminy za 2022 r.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2022 r. mieszkańcy mogą zabrać głos. W tym celu należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób – zgodnie z art. 28aa ust. 6 i ust.7 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

Zgłoszenie proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, w kopercie opisanej „Debata – Raport o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2022 rok” najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Miejskiej w Jaworznie, tj. do dnia 24.05.2023 r. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Raport o stanie gminy.

Projekty uchwał do pobrania:

Comments are closed.