Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

9 kwietnia 2024 r. weszła w życie uchwała zmieniająca zasady budżetu obywatelskiego w Jaworznie. Zmiany te, wypracowane w drodze konsultacji z mieszkańcami, dotyczą m.in.: zniesienia limitu na zadania nieinwestycyjne, uproszczenia formularza wniosku oraz nowych zasad dotyczących głosowania na projekty.

Nowe zasady dotyczące Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego zostały wypracowane podczas konsultacji z mieszkańcami, którzy w ramach przeprowadzonego badania ankietowego oraz zgłaszanych uwag i opinii, a także publicznych dyskusji poświęconych kształtowi procedury JBO, wnosili o ich zmodyfikowanie.

Wyniki ankiety konsultacyjnej wykazały, że dla mieszkańców istotnym elementem przy podziale środków jest możliwość realizacji większej ilości projektów, niewyodrębnianie osobnej kwoty na doposażenie istniejących obiektów JBO i osobnej na nowe projekty oraz uwolnienie kwoty na zadania nieinwestycyjne. Dotychczas kwota na zadania nieinwestycyjne ograniczona była do 200 tys. zł. Na wniosek mieszkańców odblokowana została kwota na zadania nieinwestycyjne.

Mieszkańcy sugerowali również zmiany w formularzu wniosku dotyczącego propozycji zadania publicznego, w tym usunięcie pozycji “partnera projektu”. Opinia publiczna podkreślała potrzebę ograniczenia liczby pomysłodawców do samego wnioskodawcy, uznając pozycję partnera projektu
za zbędną. W związku z tym usunięty został zapis umożliwiający wskazanie partnera projektu w obrębie wniosku.

Kolejna propozycja dotyczyła zmian zasad głosowania na projekty zgłoszone w ramach JBO. Mieszkańcy sugerowali przywrócenie głosowania tylko na jedno zadanie spośród listy wniosków poddanych pod głosowanie. Według opinii społecznej, taka zmiana eliminowałaby możliwość podwójnych głosów i równoważyłaby szanse wnioskodawców. Zgodnie z tymi postulatami, w nowej edycji JBO, każdy uprawniony do głosowania będzie mógł oddać swój głos wyłącznie na jedno zadanie.

Wkrótce opublikowane zostanie zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna, które ustali wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski na rok 2025 oraz sposób ich podziału. Dokument ten będzie również zawierał szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych oraz wzory formularzy potrzebnych do zgłaszania propozycji projektów.

Comments are closed.