Aktualności, Z miasta|

Biuro Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie przypomina, że jeszcze tylko do piątku, 29 marca 2024 r. (do godziny 12.00) można składać wnioski na udział w projekcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2024 r.”

Widok dachu z pokryciem azbestowym
Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, które w 2024 roku planują ich usunięcie.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  • usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),
  • usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane przez firmę wybraną przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą (przewidywany termin realizacji prac: lipiec – sierpień – pierwszy tydzień września 2024 r.).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5) – Biuro Gospodarki Komunalnej w terminie do 29 marca 2024 r., do godz. 12:00 celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2024 r. Formularz wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.jaworzno.pl (zakładka: Urząd Miejski → Gospodarka komunalna -> Likwidacja odpadów zawierających azbest) oraz w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 6181675.

Comments are closed.