Aktualności|

W czwartek, 29 lutego 2024 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazło się 17 punktów. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, działki nr 4887 w obr. 1026 m. Jaworzna, stanowiącej własność Skarbu Państwa,pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Jaworzna, położonej przy ul. Sportowej 1 w Jaworznie.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym budynku użytkowego położonego w Jaworznie, przy ul. Sportowej 1, na rzecz Akademii WSB, na czas oznaczony 10 lat, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat na terenie miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 8 lat, działki nr 904 w obr. 1024 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, położonej w Jaworznie przy ul. Cegielnianej.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034.
 9. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2023 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny I” w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Prezydenta Miasta Jaworzna wniosku o udzielenie Gminie Miasta Jaworzna wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Jaworznickim TBS sp. z o.o. w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2024 r.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 15. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 16. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Comments are closed.