Aktualności, JOG|

100 000 000 złotych pozyskał w ubiegłym roku Urząd Miejski w Jaworznie m.in. na dostosowanie i uzdatnienie wód z kopalni „Jan Kanty” na potrzeby mieszkańców miasta. To nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie w duchu “zero waste”. Jedno z niewielu w kraju i odważne rozwiązanie projektowe.

Umowa z lipca 2023 obejmuje zakup wody surowej przez jaworznickie Wodociągi na potrzeby Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Umożliwi to miastu i wodociągom uzdatnianie wody kopalnianej na projektowanej Stacji Uzdatniania Wody Jan Kanty. Nowe ujęcie będzie w przyszłości stanowić dodatkowe źródło wody pitnej dla Jaworzna, zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami. Przewiduje się, że budowa stacji wraz z układem technologicznym potrwa ponad 2 lata i pochłonie środki rzędu ponad 50 milionów złotych.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem projektu:

  • uzyskiwanie decyzji, zgód i uzgodnień niezbędnych dla wykonania projektu budowlanego,
  • wykonanie badań geologicznych niezbędnych dla wykonania projektu budowlanego,
  • uzyskiwanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Następnym etapem będzie wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu technicznego. Potem budowa, w tym zagospodarowanie terenu czyli dojazdy, przyłącza, i wreszcie hala. W dalszym kroku planowane są m.in. montaż technologii i tzw. rozruchy.

Powstające nowe ujęcie wody podziemnej na terenie pompowni wód dołowych Jan Kanty w Jaworznie, będzie wykorzystywać uzdatnione wody kopalniane do zaopatrzenia w wodę pitną głównie JOG. Realizacja tego zadania została poprzedzona szczegółowymi badaniami na pilotażowej stacji badawczej, pracującej przez 14 dni na przełomie kwietnia i maja 2022 r.

Układ technologiczny SUW Jan Kanty będzie się składać m.in. z urządzeń do ozonowania wody, lamp UV, odwróconej osmozy oraz zestawów filtrów do odsalania wody. Wpłynie to na obniżenie w wodzie surowej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych oraz obniży twardość ogólną wody. Dzięki zabudowie lamp UV uzyskana zostanie wysoka skuteczność bakteriobójcza ujmowanej wody, co bezpośrednio wiązać się będzie z mniejszym dawkowaniem do niej podchlorynu sodu. Zakładana wydajność stacji uzdatniania wód dołowych wg założeń wynosić ma maksymalnie 2 400 000 m3/rok, co daje średnią wydajność godzinową około 280 m3/h.

Co niezmiernie istotne, ujęcie wody głębinowej jest bezpieczne, w zasadzie niemożliwe do skażenia, zapewni w przyszłości wodę w ilości wystarczającej z naddatkiem na potrzeby mieszkańców i jaworznickich firm.

Comments are closed.