Projekty i programy|

Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych JOG w sieć wodociągową i kanalizację zbiorczą jest niezbędne dla ulokowania się nowych firm i przemysłu przede wszystkim ze względu na potrzeby stworzenia warunków pracy zgodnych z przepisami dla przyszłych około 12 tys. pracowników strefy. W wielu przypadkach uzbrojenie, o którym mowa będzie niezbędne do celów produkcyjnych , co znacząco podnosi zapotrzebowanie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Celem inwestycji jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w ramach racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, z możliwością pozyskania wód podziemnych, które pozwolą na ponowne ich wykorzystanie po procesie uzdatniania w celach technologicznych i socjalno-bytowych.

W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki wodami deszczowymi dla „Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego – rozwój strategiczny strefy przemysłowej miasta Jaworzna”. Zadanie podzielono na 5 części:

  1. Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienie terenu JOG;
  2. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny;
  3. Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie;
  4. Zaprojektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody Jan Kanty;
  5. Zaprojektowanie i budowa sieci wod-kan na terenie JOG.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość 98 849 648,55

Wartość dofinansowania: 96 872 655,58

Comments are closed.