Aktualności, Edukacja|

22 stycznia 2024 r. rozpocznie się proces rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od 22 stycznia do 30 stycznia 2024 r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą mogli składać potwierdzenie o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Od 31 stycznia 2024 r. rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca dla dzieci w wieku 3, 4, 5, i 6 – letnich. Podobnie jak w latach ubiegłych nabór do  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego „Sohis”.

Wniosek o przyjęcie dziecka wypełnia się elektronicznie – logując się za pośrednictwem strony internetowej https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

Wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do 14 lutego do godz. 15.00.

Jeżeli rodzice nie posiadają dostępu do Internetu, co uniemożliwia im złożenie wniosku elektronicznie, mogą wyjątkowo poprosić o pomoc w zalogowaniu i wypełnieniu wniosku elektronicznego przedszkole, które wybiorą jako przedszkole pierwszego wyboru. Upoważniony pracownik przedszkola zakłada rodzicowi konto – na jego adres e-mailowy. Jeżeli rodzic nie ma konta e-mail, to pracownik pomaga mu je założyć. Następnie pracownik na koncie rodzica składa wniosek i go drukuje. Na wydrukowanym wniosku rodzice składają podpisy.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, a także na ich stronach internetowych.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji – tel. 32 61 81 754.

Tabela 1

Kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

L.p. KryteriumDokument potwierdzający
spełnienie kryterium
Liczba punktów
1.Wielodzietność rodziny kandydataOświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata100
2.Niepełnosprawność kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności100
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych100
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych100
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych100
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodziniePrawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem100
7.Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej100

Tabela 2

Kryteria określone w uchwale Nr XXVI/382/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r.

L.p.KryteriumDokument potwierdzający
spełnienie kryterium
Liczba
punktów
1.Rodzeństwo kandydata przyjęte jest do tego samego przedszkola na rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacjaOświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych) kandydata
9
2.Oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarcząOświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata7
3.Samotny rodzic (opiekun prawny) kandydata pracuje zawodowo uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarcząOświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata9
4.Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu:
1) 6-7 godzin dziennie
2) 8-10 godzin dziennie
Deklaracja rodziców (opiekunów prawnych) złożona we wniosku o przyjęcie do przedszkola
1) 2
2) 3
5.Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata korzystali w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających dzień rozpoczęcia rekrutacji do przedszkola ze świadczeń pomocy społecznejOświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata6

Tabela 3

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

L.p.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1.Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnymod 22 stycznia 2024 r. do 30 stycznia 2024 r.
2.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 31 stycznia 2024 r. do 14 lutego 2024 r.od 8 maja 2024 r. do 16 maja 2024 r.
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 15 lutego 2024 r. do 19 lutego 2024 r.od 20 maja 2024 r. do 22 maja 2024 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych20 lutego 2024 r. godz. 12.0023 maja 2024 r. godz. 12.00
5.Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowaneod 21 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r. od 24 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych1 marca 2024 r. godz. 12.003 czerwca 2024 r. godz. 12.00
7.Procedura odwoławczaod 4 marca 2024 r.od 4 czerwca 2024 r.

Comments are closed.