Aktualności, Edukacja|

24 stycznia 2024 r. rozpocznie się proces zgłaszania uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej do klas I szkół podstawowych, a 13 lutego 2024 r. rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu. Podobnie jak w latach ubiegłych nabór do klas I w szkołach podstawowych w Jaworznie będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Otwarcie systemu elektronicznego dla rodziców składających zgłoszenie nastąpi 24 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 8:00. Do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania uczniów.

Z kolei od 13 lutego 2024 r. od godz. 8:00 będzie możliwość logowania się do systemu elektronicznego dla rodziców celem rejestracji na wolne miejsca kandydatów spoza obwodu. Kandydatów spoza obwodu można zgłaszać do klas I równocześnie do 3 wybranych szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, mogą zgłosić się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, gdzie dyrektor szkoły udzieli  szczegółowych informacji.

Na stronie naboru – http://jaworzno.podstawowe.vnabor.pl zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżące komunikaty związane z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru szkół. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji – tel. 32 618 19 70 lub 32 618 19 72.

Dla rodziców dzieci 6-letnich, które od 1 września 2024 r. rozpoczną naukę w klasach I szkół podstawowych i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w dniu 23 stycznia 2024 r. odbędzie się spotkanie dotyczące postępowania w procesie naboru do klas I szkół podstawowych z udziałem: Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami, Naczelnika Wydziału Edukacji, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II. Spotkanie odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 o godzinie 17.00. Zaproszenia dla rodziców na spotkanie przekazane zostały dyrektorom publicznych i niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta Jaworzna oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Poniżej znajduje się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uczniów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2024/2025 oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym.

Tabela 1

Terminy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2024/2025.

L.p.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1.Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej24 stycznia 2024 r. od godz. 8.00 – 12 lutego 2024 r. do godz. 15.00——
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym13 lutego 2024 r. od godz. 8.00 – 16 lutego 2024 r. do godz. 15.008 kwietnia 2024 r. od godz. 8.00 – 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym21 lutego 2024 r. godz. 15.0017 kwietnia 2024 r. godz. 15.00
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych8 marca 2024 r. godz. 9.0018 kwietnia 2024 r. godz. 9.00
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia8 marca 2024 r. od godz. 9.00 – 12 marca 2024 r. do godz. 15.0018 kwietnia 2024 r. od godz. 9.00 – 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych15 marca 2024 r. godz. 9.0022 kwietnia 2024 r. godz. 9.00
7.Procedura odwoławczaOd 15 marca 2024 r.Od 22 kwietnia 2024 r.

Tabela 2

Uchwała Nr NR XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

L.p.KryteriumWartość
kryterium
w punktach

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1.W tym samym obiekcie oświatowym obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.
10oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata
2. Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do
szkoły obwodowej
10oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata
3.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata
wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki lub miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły.
8oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata
4.Kandydat uczęszcza do przedszkola w tym samym obiekcie oświatowym lub do oddziału przedszkolnego w danej szkole.6oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata
5.Rodzice/opiekunowie prawni posiadają nieruchomość w obwodzie szkoły.4oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata

Comments are closed.