Aktualności|

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu dotyczącym przeprowadzenia na obszarze gminy Jaworzno wyborów uzupełniających na ławników na kadencję 2024-2027 zachodzi konieczność dokonania wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Na tej podstawie Rada Miejska w Jaworznie dokona wyboru w liczbie 8 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 2 lutego 2024 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w zamkniętych kopertach z dopiskiem Rada Miejska w Jaworznie – kandydat na ławnika, w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy w godzinach 7.00-15.00, w czwartki w godzinach 7.00-16.00, w piątki w godzinach 7.00-14.00.

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Dodatkowe informacje w sprawie wyborów ławników można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Jaworznie pod numerami telefonów: (32) 6181555, (32) 6181557, (32) 6181553.

Karta zgłoszenia na ławnika wraz z załącznikami jest dostępna na stornie: Biuletynu Informacji Publicznej/Rada Miejska/wybory ławników

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończył 30 lat;
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
• nie przekroczył 70 lat;
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
• adwokaci i aplikanci adwokaccy;
• radcy prawni i aplikanci radcowscy;
• duchowni;
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
• funkcjonariusze Służby Więziennej;
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławników.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że
władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu
osobistego.

Wymienione dokumenty w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:
1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
2. listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numeru PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Comments are closed.