Aktualności, Z miasta|

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów, m.in. zniesiony zostaje obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu. W myśl nowych przepisów, aby uniknąć kary pieniężnej, pojazd trzeba będzie jednak zarejestrować w określonym terminie.

Do 31 grudnia 2023 r. właściciel pojazdu miał obowiązek w terminie 30 dni:

  • zgłosić nabycie/zbycie pojazdu,
  • zarejestrować pojazd sprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Właściciel, który nie dopełnił powyższych obowiązków podlegał karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1.000 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. znika obowiązek zawiadomienia organu o nabyciu pojazdu (w zamian wprowadzono obowiązek rejestracji).

W nowym roku właściciel pojazdu będzie miał obowiązek zarejestrować pojazd w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Obowiązek rejestracji dotyczy także pojazdów nabytych w drodze spadku (datą nabycia jest dzień, w którym orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku stało się ostateczne lub data sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia).

Właściciel, który nie dokona rejestracji pojazdu w terminie:

  • 30 dni podlega karze: 500 zł,
  • 180 dni podlega karze: 1.000 zł.

Właściciel pojazdu będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami ma nieco dłuższy termin na rejestrację pojazdu, bo 90 dni.

Jeżeli nie dokona rejestracji w terminie:

  • 90 dni kara wyniesie: 1.000 zł,
  • 180 dni kara wyniesie: 2.000 zł.

Uwaga! Nadal zostaje utrzymany obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu

Właściciel powinien dokonać zgłoszenia zbycia w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zbycia pojazdu. W celu złożenia powyższego zawiadomienia wystarczy złożyć wniosek wraz z kopią dokumentu przenoszącego własność pojazdu.

Zgłoszenia zbycia należy dokonać w urzędzie zgodnie z miejscem czasowego lub stałego zamieszkania lub siedziby właściciela.

Właściciel, który nie dokona zgłoszenia zbycia pojazdu w ustawowym terminie podlega karze w wysokości 250 zł.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Komunikacji w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów 32/618 16 53 lub 32/618 19 62.

Comments are closed.