Aktualności|

Budżet Miasta Jaworzna na rok 2024 zapowiada ofensywę inwestycyjną, którą zaplanowano w mieście na kolejne 4 lata. Już w nadchodzącym roku Jaworzno na wydatki inwestycyjne przeznaczy 131,5 mln zł. Do końca 2027 wartość ta opiewać będzie na łączną sumę aż 629,5 mln zł. A wszystko to przy jednoczesnej sukcesywnej redukcji długu publicznego, co przygotuje miasto na pozyskiwanie środków europejskich.

Edukacja, nowe miejsca pracy, nowe mieszkania dla młodych rodzin

– To dobry budżet, zasilony środkami z uruchomienia strefy przemysłowej – Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Komfort życia w Jaworznie będzie się podwyższał. W nadchodzącym roku rozpocznie się budowa stadionu lekkoatletycznego na „Azotanii” i skateparku w Parku Podłęże; ruszymy z budową ul. Nowoszczakowskiej, aby domknąć Obwodnicę Północną. Budować będziemy wraz z jaworznickim TBS-em kolejnych 200 mieszkań na wynajem; kolejne modernizacje czekają Szpital Wielospecjalistyczny – zapowiada prezydent Paweł Silbert. – Ale to nie wszystko. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, rozpoczynamy proces zagospodarowania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Przedsiębiorstwa, które tam się ulokują zapewnią jaworznianom nowe perspektywy pracy i kariery, a miastu źródło dochodów podatkowych.

Budżet na rok 2024 odzwierciedla już tę dynamikę zwróconą ku przyszłości, nastawioną na rozwój i młode pokolenia – z głównymi punktami nacisku na edukację, nowe miejsca pracy i mieszkalnictwo. Dzięki tym środkom będzie nas stać na waloryzację wynagrodzeń samorządowej sfery budżetowej oraz na wkłady własne dla nowych inwestycji ze środków UE.

Budżet 2024 w liczbach

Jeżeli chodzi o wartości, budżet Jaworzna na 2024 rok – nawet biorąc pod uwagę inflację – jest jednym z najwyższych w historii. Dochody zaplanowano na poziomie 736,5 mln zł, natomiast wydatki wyniosą 799,4 mln zł. Miasto wyda więcej, niż uzyska w roku 2024 z dostępnych źródeł dochodów. Różnicę tę, czyli deficyt, zaplanowano na 62,9 mln zł.

W większości miast deficyt pokrywany jest poprzez zaciągnięcie długu (kredyty, obligacje itp.). W przypadku Jaworzna tak nie będzie! Deficyt pokryty zostanie przychodami gminy z lokat bankowych (czyli oszczędności) oraz wolnych środków z roku 2023. Co więcej, Jaworzno dokona spłaty rat kredytowych i wykupu obligacji z lat poprzednich. To znaczy, iż zamiast zwiększać zadłużenie, miasto zredukuje dług. Udział długu w dochodach miasta to tylko 14 proc.

Kwota długu miasta Jaworzna w porównaniu do innych miast

– To pierwsze wymierne efekty rozpoczęcia komercjalizacji nieruchomości w JOG. Nie „przejadamy” środków pozyskanych ze sprzedaży. Służyć będą jako wkład własny w inwestycje. Gmina będzie mogła realizować niezbędne projekty i inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców – mówi prezydent Silbert.

Wydatki majątkowe (czyli związane z inwestycjami miejskimi) wyniosą w nadchodzącym roku 131,5 mln zł. Pozostałe 667,9 mln zł (84% budżetu wydatków) stanowią wydatki bieżące. Ponad 1/3 tej kwoty – 262,8 mln zł – przeznaczona będzie na oświatę i edukację. Subwencja z budżetu państwa pokryje jedynie 166 mln zł wydatków na oświatę. Pozostałe 96,8 mln zł na edukację pochodzić będzie z budżetu miasta. To oznacza, że bez środków gminnych – pochodzących głównie z podatków lokalnych – szkoły i przedszkola nie mogłyby funkcjonować w Jaworznie w obecnym kształcie – brakłoby na nie blisko 100 mln zł.

Dalej pod względem udziału w budżecie znajduje się pomoc społeczna, ochrona zdrowia i rodzina (łącznie 127,9 mln zł) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (101,3 mln zł).

Jakie projekty zostaną zrealizowane?

Do końca 2027 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatkowanie 629,5 mln zł na miejskie przedsięwzięcia inwestycyjne. Aż 453,3 mln zł stanowić ma łączna kwota dofinansowań ze środków Polskiego Ładu – przynajmniej na tyle opiewają promesy uzyskane od Rządu RP.

W nadchodzącym roku nakłady inwestycyjne wyniosą w Jaworznie 131,5 mln zł, co stanowi 16 proc. budżetu wydatków. Wśród najistotniejszych inwestycji znajdzie się dokończenie projektu Obwodnicy Północnej poprzez budowę ul. Nowoszczakowskiej i ronda na Chropaczówce (oraz kameralizacja ul. Szczakowskiej). Przedsięwzięcie to warte jest łącznie ponad 44 mln zł, z czego wydatkowanie 28 mln zł nastąpi w roku 2024.

Blisko 20,5 mln zł kosztować będzie kontynuacja modernizacji (w tym termomodernizacji) budynków szkół i przedszkoli w naszym mieście. Do tej pory trwa wieloletni program modernizacji placówek oświatowych za pozyskanych 30 mln zł. Rozpocznie się także kompleksowa przebudowa stadionu przy ul. Moniuszki (popularna „Azotania”), który stanie się obiektem lekkoatletycznym. Na Podłężu ruszy również budowa skateparku. Na oba te zadania przewidziano w roku 2024 i 2025 wydatki w łącznej wysokości 33,8 mln zł.

Budowa infrastruktury wod.-kan. zasilającej JOG kosztować będzie w nadchodzącym roku 22,4 mln (przy całkowitych kosztach ok. 100 mln zł, wraz z budową nowego ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody).

Na 5,7 mln zł liczyć może jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny, w którym dojdzie do przebudowy Bloku Operacyjnego, zakupu nowego sprzętu ratującego życie oraz instalacji OZE.

Ponad 9 mln zł gmina przeznaczy na podwyższenie kapitału Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, co z kolei umożliwi realizację 200 mieszkań na wynajem w budowanym nowym Osiedlu Skałka. Warto zaznaczyć, iż na inwestycje JTBS na Skałce oraz kolejne etapy rozbudowy Osiedla Sfera, miasto pozyskało 27 mln zł z centralnego Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Zgodnie z obietnicą prezydenta Pawła Silberta, dotyczącą kompensacji przyrodniczej utraconego drzewostanu na terenach JOG, Jaworzno kolejny rok będzie kontynuować program zazieleń śródmiejskich. Na nasadzenia nowych drzew przeznaczone zostaną w 2024 roku 2,2 mln zł.

– Na rok 2024 proponuję budżet nie tylko zbilansowany, ale taki, który mimo znaczących przedsięwzięć inwestycyjnych, projektów prospołecznych i wydatkowania naprawdę olbrzymich sum na zadania związane z oświatą, pomocą społeczną, dostępnością komunikacyjną, gospodarką komunalną, zdrowiem, sportem i kulturą, umożliwia redukcję kwoty zadłużenia miasta. Mam nadzieję, iż będzie to rok przełomowy, a rozpoczynając zagospodarowanie JOG, otworzymy wspólnie nowy rozdział w historii Jaworzna, jako prężnego ośrodka nowoczesnego i innowacyjnego przemysłu. Przemysłu, który przyniesie nam rozwój gospodarczy i przyszłe miejskie budżety, które będą odpowiadały na ambicje jaworznian i pozycjonowały nasze miasto na wyższym poziomie – podsumowuje prezydent Paweł Silbert.

Ogrom środków w budżecie to pieniądze pozyskane ze środków zewnętrznych.

Comments are closed.