Aktualności, Z miasta|

W okresie zimowym i przy ciągle zmieniających się warunkach atmosferycznych Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina o obowiązku usuwania oblodzeń, sopli i nawisów śnieżnych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu przechodniów.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściciel, zarządca lub administrator obiektu budowlanego jest obowiązany:

  • utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami;
  • zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,(…) w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek odśnieżania dachów oraz usuwania nawisów śniegu oraz sopli z dachu nakłada Rozporządzenie Nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

Obowiązek m.in. uprzątania śniegu z części nieruchomości służących do użytku publicznego nakłada także Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. Zapisy uchwały mówią m. in., że właściciele i zarządcy nieruchomości muszą zadbać o porządek poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Wymienione zanieczyszczenia w trakcie zbierania należy gromadzić w pryzmach na krawędzi chodnika w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów samochodowych. Nie dopuszcza się zrzucania wymienionych zanieczyszczeń na jezdnię.

Dlatego też, apelujemy do właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych o przestrzeganie powyższych przepisów prawnych dotyczących odśnieżania, usuwania śniegu i sopli z dachów, balkonów i innych wystających elementów budynków.

Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie należy zgłaszać u zarządców i właścicieli nieruchomości lub pod numerem interwencyjnym Straży Miejskiej – 986.

Comments are closed.