Aktualności|

image_print

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje, iż przedsiębiorcy posiadający
licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz licencje na taksówkę wydane przed dniem 17 września 2023 r., są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Po tym terminie licencje niezweryfikowane tracą ważność z mocy prawa.

Wszelkich informacji udziela Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, budynek „D”, Plac Górników 5, pok. nr 14, o poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 14.00, w czwartek od 7:00 do 16:00, w piątek od 7:00 do 14:00, telefon kontaktowy: (32) 618 17 18, 618 17 19.

W celu weryfikacji dokumentów do posiadanej licencji należy przedłożyć:

  • wniosek z prośbą o weryfikację kierowców zgłoszonych przed 17 września 2023 r.;
  • wykaz kierowców;
  • zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny opatrzone datą nie wcześniejszą,
  • niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.;
  • orzeczenie lekarskie potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • orzeczenie psychologiczne potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdami samochodowym – prawo jazdy.

Organ ma 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów na ich weryfikację, w wyniku której w przypadku spełnienia wymagań określonych w ustawie informuje o tym przedsiębiorcę.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nieodkładanie składania dokumentów na ostatnią chwilę przez
przedsiębiorców chcących kontynuować swoją działalność.

Comments are closed.