Aktualności, Z miasta|

image_print

Od 1 do 15 października br. na terenie Jaworzna prowadzana będzie kolejna, powszechna akcja odszczurzania. Polega ona na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom, w szczególności na terenach zabudowanych obiektami zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, gospodarczej i rolnej, obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami wykorzystywanymi w celach prowadzenia działalności gospodarczej lub magazynowej.Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach oraz zarządcach nieruchomości i obiektów.

Pierwszym etapem akcji jest oczyszczenie podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów i magazynów we wszystkich obiektach i zakładach, celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia. „Sprzątanie” powinno być przeprowadzone w dniach od 21 do 30 września br. Z kolei sama akcja deratyzacji połączona z wyłożeniem trutki prowadzona będzie w terminie od 1 do 15 października.

Dokładny harmonogram oraz zasady prowadzenia deratyzacji:

  • Oczyszczenie w dniach od 21 do 30 września br. podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów, magazynów we wszystkich obiektach i zakładach celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia.
  • Zaopatrzenie się do 1 października br. w odpowiednią ilość trutki przeciw gryzoniom, posiadającej stosowne atesty, w sklepach chemicznych lub u dystrybutorów. Można również zawrzeć umowę o wykonanie odszczurzania z zakładem deratyzacyjnym.
  • W dniach od 1 do 7 października br. należy wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, stołówek, barów, restauracji itp. w ilości zgodnej z podaną na etykiecie środka użytego do deratyzacji.
  • W dniach od 7 do 11 października br. należy wyłożoną trutkę pozostawić i w miarę potrzeby uzupełniać do końca trwania akcji. Padłe gryzonie należy usuwać z nieruchomości na bieżąco.
  • Do 15 października br. należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić administrowane nieruchomości.
  • Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
  • W czasie trwania akcji należy zadbać aby zwierzęta i ptactwo domowe nie miały dostępu do wyłożonych preparatów.
  • W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie o przeprowadzanej deratyzacji „UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu akcji deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. Przypominamy, że za nieprzestrzeganie ww. postanowień grozi kara grzywny w wysokości do 1.500 zł.

Comments are closed.