Projekty i programy|

Przebudowa ul. Szczakowskiej spowoduje podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi do KR 4, 115 kN/oś., klasa L. Długość realizacji 1 450 m. Zostaną ujednolicone szerokości pasów do 6,0 -7,0 m, na całej długości wybudowany będzie obustronny chodnik o szer. 2,0 m – 3,5 m; W przeważającej części istniejąca kanalizacja deszczowa zostanie wyposażona w nowe przykanaliki i wpusty uliczne, dobudowany zostanie nowy kolektor deszczowy. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest budowa skrzyżowania typu rondo wpływające na jego czytelność, wymuszające redukcję prędkości. Rondo skomunikuje: ul. Szczakowską 6800 S, wlot nowy odcinek (Obw. PN), ul. Chropaczówkę 6814 S, ul. Miodową 230 241 S, ul. Górnośląską 6800 S, ul. Wachlowskiego (bez numeru) Obw. PN.

Ponadto powstanie nowy ciąg rowerowy łączący się z istniejącym ciągiem wzdłuż Obw.PN, tworząc tym samym jednorodność dróg rowerowych wykonanych w mieście w latach ubiegłych. Naprzeciwko Klubu RELAX (dom kultury) powstanie 10 miejsc postojowych poza pasem ruchu w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Teren będzie utwardzony, na podbudowie wykończony warstwą asfaltu wraz z krawężnikami. Przy ul. Kasprzaka powstanie miejsce obsługi transportu szkolnego. Powstanie 9 przystanków autobusowych, w tym zatoki autobusowe 5 szt. (2 szt. w ciągu ul. Szczakowskiej oraz 3 szt. na rondzie) oraz 4 szt. przystanki autobusowe (w ciągu ul. Szczakowskiej) wraz z peronami i oświetleniem. Zaprojektowano 19 szt. przejść dla pieszych doświetlonych kierunkowych zgodnie z wytycznymi (12 szt. w ciągu ul. Szczakowskiej oraz 7 szt. na/w okolicach ronda). W ramach przebudowy ul. Szczakowskiej zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Upadową wyposażone w wyspę/azyl dla uczestników ruchu.

Zadanie w kolejnych latach pozwoli na budowę nowego odcinka drogi (ul. Nowoszczakowska), będącego śladem obwodnicy PN, co jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz wpisuje się w działania Gminy Miasta Jaworzna.

Realizacja zakłada: roboty drogowe (podbudowy, uzdatnianie podłoża, nawierzchnie, chodniki, krawężniki, roboty ziemne, zieleń, wzmocnienie skarp, demontaże i rozbiórki starych nawierzchni, obrzeży, barier oraz budowa zjazdów, miejsc parkingowych, organizacja ruchu, DDR,itp.; kanalizacja deszczowa, zabezpieczenie sieci kolidujących (przekładki) infrastruktury technicznej; roboty elektryczne – zasilanie wiat przystankowych, doświetlenie przejść dla pieszych; roboty drogowe na tarczy ronda, nadzór inwestorski branży: drogowej, elektroener., sanitarnej; tablice pamiątkowe.

Celem głównym realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja realizuje warunek ponadlokalności.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowana całkowita wartość: 25 687 680,00

Wartość dofinansowania: 12 561 799,00

Umowa o dofinansowanie nr 805.28.935.2023.RFRD z dnia 31 maja 2023 r.

Comments are closed.