Aktualności, Z miasta|

W tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Nabór kandydatów na nowy okres urzędowania właśnie się rozpoczął. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 r., a o wynikach wyborów dowiemy się jesienią.

Istnienie urzędu ławników to wyraz udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Uczestniczą oni w rozpoznawaniu spraw pierwszej instancji przez sądy rejonowe i okręgowe. Obecnie ławnicy mogą orzekać w określonych sprawach rodzinnych, karnych i dotyczących prawa pracy. Ważne aby pamiętać, że ławnik to nie praca, a funkcja społeczna.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat i pracuje lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Ławnikami nie mogą być natomiast osoby, które pracują w sądach i prokuraturze, funkcjonariusze policji i inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw, a także adwokaci, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej czy funkcjonariusze służby więziennej.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. O tym, kto zostanie wybrany, zadecyduje w październiku Rada Miasta.

Zgłoszenia na kadencję 2024-2027 przyjmowane będą do końca czerwca w Urzędzie Miejskim w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33), w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Rada Miejska – kandydat na ławnika”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 32 / 618 15 55, 32 / 618 15 53, 32 / 618 15 57. Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl, jak również ze strony internetowej https://bip.jaworzno.pl/m,20069,wybory-lawnikow-sadow-powszechnych-na-kadencje-2024-2027.html w zakładce Rada Miejska/ wybory ławników.

Comments are closed.