Aktualności, Z miasta|

Ochotnicze Straże Pożarne, to nie tylko organizacje stojące na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności, ale przede wszystkim instytucje skupiające mieszkańców jaworznickich dzielnic. Od kilkunastu lat Gmina czynnie wspiera działania Ochotniczych Straży Pożarnych. W ciągu ośmiu lat – na rozwój, remonty oraz doposażenie sześciu jednostek OSP przeznaczono ponad
8 mln złotych.

Sześć jaworznickich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie (OSP Osiedle Stałe, OSP Ciężkowice, OSP Długoszyn, OSP Byczyna, OSP Jeleń i OSP Dąbrowa Narodowa), zrzesza blisko 400 osób, prawie połowa z nich, to czynni, wyszkoleni ratownicy, którzy pełnią służbę na rzecz lokalnej społeczności. W badaniach opinii publicznej, mieszkańcy wskazują ich pracę jako potrzebną, kluczową i cenioną przez jaworznian.

Wiemy jak ważne jest działanie Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście i ich wsparcie bojowe dla działań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Oprócz działania na rzecz bezpieczeństwa, OSP zrzeszają lokalne społeczności przy organizacji życia dzielnicy – mówi Łukasz Kolarczyk Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna. – Co dla nas ważne, w swoje działania angażują młodzież tworząc Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. To kluczowe działanie, by aktywizować młodych ludzi. Ochotnicze Straże Pożarne to instytucje łączące pokolenia – są zawsze gotowi by nieść pomoc, także rozwijać swoje umiejętności.

W funkcjonowaniu OSP, silnie zaangażowana jest jaworznicka młodzież, która pod okiem doświadczonej kadry, ćwiczy m.in. charakter, umiejętności ratownicze i stanowi wsparcie dla strażaków ochotników oraz strażaków zawodowych. W Ochotniczych Strażach Pożarnych zrzeszonych jest około 100 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Pracę w MDP koordynuje i prowadzi Jaworznicka Rada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, która przyczyniła się do utworzenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w pięciu jednostkach OSP.

Nowe wyposażenie

Od 2015 przy większościowym wsparciu Gminy, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zostały wyposażone w ponad 10 samochodów ratowniczo – gaśniczych, które zastąpiły stary wysłużony sprzęt. Odnowione zostały również strażnice. OSP pozyskują również sprzęt w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego – dzięki głosom mieszkańców zakupiono m.in. sprzęt ratowniczo – poszukiwawczy z nowoczesnym quadem z przyczepą oraz dron z termowizją.

W ostatnich miesiącach, dzięki pozyskanym środkom przebudowane zostanie OSP w Ciężkowicach. 5 mln złotych na „Utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice”, pochodzi z rządowej dotacji w ramach Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Blisko 600 tys. zł to wkład Gminy. Obecnie trwa postępowanie przetargowe.

Wizualizacja budynków.

Z zaoszczędzonych w 2022 r. środków, Prezydent przeznaczył kwotę ok. 300 tys., za którą wykonane zostaną audyty energetyczne i projekty modernizacyjne dla budynków Ochotniczych Straży Pożarnych – uwzględniające poprawę ich efektywności energetycznej.

Trwają prace nad zabezpieczeniem środków na nowe projekty zmierzające do poprawy warunków stanu technicznego remiz oraz zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania jednostek w zakresie działań ochrony przeciwpożarowej. Wzorem ubiegłych lat, w realizacji jest wieloletni program gminy, który pozwoli na realizację m.in. wykonania prac remontowych i modernizacyjnych w jednostkach OSP. W 2023 r. będzie przeprowadzona zostanie inwentaryzacja budynków remiz, która pozwoli na wstępne oszacowanie kosztów umożliwiających przeprowadzenie tego typu przedsięwzięć i składanie wniosków o środki zewnętrzne, w tym programy z Unii Europejskiej – dodaje Łukasz Kolarczyk Zastępca Prezydenta Miasta.

Rok 2022 r. to nowe zasady współpracy z OSP

W lutym 2022 r. Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk podpisał umowy określające nowy zakres współpracy z prezesami jaworznickich Ochotniczych Straży Pożarnych na dwuletnią współpracę.

Grupa mężczyzn
Współpraca z OSP w Jaworznie – już na mocy nowej ustawy

Podstawą prawną do zawarcia umów była ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie z początkiem 2022 r. Ustawa wzmacnia znaczenie ochotniczych straży pożarnych oraz zmienia zasady organizacji i finansowania OSP. Określa zasady tworzenia młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych.

Dokument uszczegóławia również wymagania strażaków OSP co do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych oraz wprowadza nową funkcję: kandydata na strażaka. Zwiększają się też zadania organizacyjne i finansowe gmin wobec OSP.

Zmieniły się zasady naliczania przez gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach. Zgodnie z zapisami nowej ustawy Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego.

Istotną zmianą dla strażaków ratowników OSP było również wprowadzenie świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat – nowe świadczenie miesięczne wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Strażacy ratownicy OSP, którym przyznano świadczenie ratownicze mogą też otrzymać świadczenia dodatkowe. W Jaworznie szybko wypracowano mechanizm opiniowanie i zatwierdzanie wniosków strażaków – ratowników, dlatego też zaraz po wprowadzeniu dodatku, osoby uprawnione otrzymują dodatek emerytalny.

Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej

Rok 2022 r., był dla jaworznickiej Państwowej Straży Pożarnej pełen inwestycji. Zamontowano i uruchomiono odciąg spalin dla pojazdów w pomieszczeniach ratowniczo – gaśniczych, zakupiono lekki samochód operacyjny i wyposażenie szatni dla strażaków. Ponadto wyposażono pomieszczenia codziennego użytku dla strażaków.

Grupa ludzi pozujących do zdjęcia

Powyższe remonty możliwe były dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Jaworzna, który w 2022 r. przeznaczył na ten cel 305 tys. zł, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego – 150 tys. zł, Wojewody Śląskiego – 40 tys. zł oraz inwestorów prywatnych, którzy wspierali PSP w drobniejszych inwestycjach.

Działania PSP i OSP w 2022 r.

W 2022 r. roku strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie wzięli udział w 1139 interwencjach – 239 pożarach, 817 zdarzeniach związanych z miejscowymi zagrożeniami. Zostali również wezwani do 83 fałszywych alarmów. Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w marcu 2022 r. – sytuacja ta związana była z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się w naszym kraju wskutek działań wojennych oraz coroczną plagą wypalania traw.

W 323 przypadkach działania Państwowej Straży Pożarnej wspierane były przez jaworznickie jednostki strażaków ochotników.

Zarówno OSP i PSP uczestniczą w wielu organizowanych przez Gminę i miejskie instytucje, akcjach społecznych. W 2022 roku strażacy edukowali mieszkańców w ramach w akcjach: „Bezpieczne wakacje”, „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”, „Stop pożarom traw” i „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Co roku strażacy zawodowi i ochotnicy wspierają miejską akcję w ramach programu Tarcza – „Akademia Bezpieczeństwa”. Łącznie z prelekcji i wspólnych działań skorzystało 1,5 tys. dzieci i blisko 500 dorosłych mieszkańców miasta. Ponadto w ramach akcji profilaktycznych Ochotnicze Straże Pożarne realizują letni wypoczynek dla jaworznickich dzieci i młodzieży. Program będzie rozwijany i już wkrótce zostaną ogłoszone zadania, które znajdą się nowej edycji.

W ramach realizacji zadania doposażenia i wymiany samochodów pożarniczych oraz modernizacji obiektów w jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej Miasta Jaworzna na lata 2015 – 2021 Gmina przeznaczyła na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jaworzna Blisko 7 mln złotych. W kolejnych latach nadal kontynuowane jest wsparcie OSP i PSP, na ten rok (2023) przewidziano koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 390 tys. zł oraz m.in. zakup samochodu lekkiego dla OSP Dąbrowa Narodowa z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW, zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z dofinansowaniem z Gminy w wysokości 200 tys. zł oraz inne inwestycje i zakupy wyposażenia.

Comments are closed.