Aktualności|

W czwartek, 23 lutego 2023 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazły się 23 punkty. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Ślubowanie Radnego.
 4. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie w 2022 roku.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia “Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna”.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.82.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r stwierdzające w części nieważność uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie nr XLVII/632/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kolektora ogólnospławnego DN 1800 „Lonty” w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Wilkoszyn” w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skałka – wschód” w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2023 r.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie opracowania „Strategii Rozwoju Jaworzno 2030+”.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 21. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 22. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Projekty uchwał do pobrania:

Comments are closed.