Aktualności, Z miasta|

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje o konieczności dostosowania licencji TAXI, dla przedsiębiorców, którzy taki dokument uzyskali przed 1 stycznia 2020 r. Niedostosowane dokumenty, po 31 grudnia 2022 r., tracą swoją ważność.

Widok świecącego na samochodzie znaku TAXI
https://www.freepik.com/

Wszelkich informacji udziela Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, budynek „D”, Plac Górników 5, pok. nr 14, o poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 14.00, w czwartek od 7:00 do 16:00, w piątek od 7:00 do 13:00, telefon kontaktowy: (32) 618 171
8, 618 17 19).

Dostosowanie licencji taxi do obowiązujących przepisów prawa oraz wydanie wypisu dla pojazdu:

• Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377);

• Po 31 grudnia 2022 r. niedostosowane licencje tracą swoją ważność; • Organem właściwym w sprawach dostosowania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał przedmiotowe uprawnienie;

• W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

Załatwienie sprawy trwa do 30 dni zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:
• Wniosek o dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz wydanie wypisu dla nowego pojazdu;
• Aktualny wykaz pojazdów;
• Zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny opatrzone datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.;
• Pełnomocnictwo (w przypadku działania ustanowionego pełnomocnictwa).

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłaty na pojazd zgłoszony w tut. Organie:

• 2 zł – w przypadku okresu obowiązywania licencji od 2 do 15 lat;

• 2,50 zł – w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 16 do 30 lat;

• 3 zł – w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 31 do 50 lat.

Opłata za dostosowanie licencji zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 1220).

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego (płatność tylko kartą) lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu: Bank Handlowy w Warszawie S.A. numer rachunku: 60 1030 1159 0000 0000 9206 6061.

Comments are closed.