Aktualności, Urząd Miejski, Z miasta|

Radni Miasta Jaworzna głosowali dziś za przyjęciem absolutorium dla Prezydenta Pawła Silberta za wykonanie budżetu w 2021 roku. Pozytywnie ocenili również wskaźniki przedstawione w raporcie o stanie miasta za 2021. Jaworzno z powodzeniem zrealizowało założenia gospodarcze i społeczne, mimo sytuacji pandemicznej i kryzysu uchodźczego wykazało sprawność organizacyjną przy dużej dyscyplinie budżetowej.

Ostatnie lata to trudny czas dla rozwoju samorządów terytorialnych. Pandemia koronawirusa i wojna na Ukrainie znacząco wpłynęły na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Również Jaworzno musiało się zmagać z wieloma nieoczekiwanymi zadaniami – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Ostatnie lata, choć trudne ekonomicznie, nie wstrzymały inwestycji w mieście, z czego zadowoleni są jaworznianie. Do użytku oddano zmodernizowany Zalew Sosina, nowy wygląd zyskała Hala Widowiskowo – Sportowa w Centrum. To czas kiedy pozyskaliśmy kolejne środki na rozwój wielu projektów zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W Jaworznie trwają wielkie inwestycje drogowe, uzbrajamy i pozyskujemy tereny pod nowe, fundamentalne inwestycje ekonomiczne. Otrzymane dzisiaj wotum zaufania i absolutorium, to potwierdzenie mieszkańców i ich przedstawicieli, co do sensu wykonywanej przez nas pracy i dalszego rozwoju Jaworzna.

Rok 2021 r. upłynął pod znakiem pandemii COVID-19, wytyczył nowe kierunki i obszary zaangażowania miast w tym zakresie. Poza kontynuacją działań mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców czy niwelujących skutki wprowadzonych obostrzeń, w 2021 roku Jaworzno podobnie jak inne samorządy, Jaworzno brało udział w procesie organizowania punktów szczepień. Dynamiczna sytuacja pandemiczna i regionalne obostrzenia, nadal były wyzwaniem dla miejskiej oświaty i generowały konieczność dostosowania organizacji pracy jednostek oświatowych i sposobów kształcenia do zaistniałych uwarunkowań.

REALIZACJA BUDŻETU 2021

Budżet miasta w 2021 roku po stronie dochodów opiewał na kwotę 716 636 386 zł, natomiast po stronie wydatków była to kwota 666 357 654 zł. Nadwyżka wyniosła 50 278 732 zł.

Prezentacja dotycząca „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2021 rok”, którą podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej omawiała Dorota Kuczera, Skarbnik Miasta jest dostępna poniżej.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK

Punktem poprzedzającym głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta było rozpatrzenie z udziałem mieszkańców miasta Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za rok 2021. Po raz czwarty z rzędu – wypełniając obowiązek płynący z ustawy o samorządzie gminnym – w ramach tego dokumentu została podsumowana ubiegłoroczna działalność jaworznickiego samorządu.

Raport to synteza informacji dotyczących funkcjonowania miasta w poprzednim roku. Oprócz tego, że ma charakter informacyjny, daje także okazję do dyskusji o stanie miasta. Dokument prezentuje działania podejmowane przez organ wykonawczy, w szczególności realizację zadań ustawowych gminy oraz polityk, programów i strategii, a także budżetu obywatelskiego i uchwał rady.

Podczas sesji głos zabrało sześciu mieszkańców, którzy zgłosili się zgodnie z ogłoszoną wcześniej procedurą i odnieśli się do treści zawartych w raporcie. Dyskusja dotyczyła najważniejszych kwestii w naszym mieście: potencjału rozwojowego, spraw społecznych i rodzinnych, komunikacji i organizacji ruchu oraz transportu kolejowego, spraw i problemów osób z niepełnosprawnościami, seniorów i najmłodszych mieszkańców, a także sportu, kultury i sztuki czy polityki mieszkaniowej naszego miasta. Poruszono również sprawy dot. gospodarki, uzbrojenia terenów inwestycyjnych i transformacji energetycznej i węglowej. W dyskusji wzięli udział prezydent Paweł Silbert, jego współpracownicy oraz radni.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się poniżej.

DALSZY ROZWÓJ MIASTA

Poprzedni rok, to nie tylko pandemia, ale przede wszystkim dalszy rozwój miasta. Oprócz inwestycji w budownictwo, transport miejski, infrastrukturę drogową, ochronę środowiska, ochronę zdrowia, poza cennymi inicjatywami społecznymi i wydarzeniami kulturalnymi, w lokalnym, samorządowym krajobrazie pojawiły się nowe wyzwania i szereg inicjatyw.

Do użytku mieszkańców oddano nowe, lokalne strefy rekreacji, mieszkania, zrekultywowany Zalew Sosina, halę Miejskiego Centrum Kultury i Sportu wraz z zagospodarowanym otoczeniem. Rozpoczął się także długi proces zmierzający do uruchomienia terenów poprzemysłowych w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym.

Dodatkowo zainaugurowane zostały prace Zespołów zadaniowych i pogłębione konsultacje w obszarach wymagających rewitalizacji, a wskazanych przez samych mieszkańców. W ostatnich badaniach opinii i potrzeb mieszkańców, jaworznianie zauważają dynamiczny rozwój miasta wskazując tę cechę jako element wyróżniający naszą gminę (blisko 40 proc. wskazań). Realizowane przedsięwzięcia, zawarte na łamach raportu są częścią mądrej i konsekwentnej polityki inwestycyjnej, która z pewnością poprawi jakość życia kolejnym pokoleniom.

STRATEGICZNE INICJATYWY 2021

Jaworznicki Obszar Gospodarczy

Strategiczne znaczenie przyszłego JOG dla gospodarki regionu i kraju znalazło odzwierciedlenie w przyjęciu przez Sejm RP 23 lipca 2021 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeznaczeniem gruntów leśnych, która jako lex specialis reguluje sytuację wybranych nieruchomości w Jaworznie i Stalowej Woli. Ustawa weszła w życie 21 września 2021 r. Tym samym została otwarta droga formalnoprawna do przeprowadzenia zamiany gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych w granicach planowanego JOG na równoważne grunty leśne gminy w innych lokalizacjach. W oparciu o ustawę przedstawiciele gminy podjęli rozmowy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w zakresie wyboru nieruchomości, które mają stanowić przedmiot zamiany. 19 listopada 2021 r. Prezydent Miasta podpisał porozumienie inwestycyjne z KSSE SA, które zakłada wspólne działania w kierunku zagospodarowania JOG. Gmina przygotowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ”, który uzyskał wszystkie wymagane uzgodnienia.

Ekologiczny transport zbiorowy i usługi komunalne

Jaworzno w powszechnej opinii jest uznawane za lidera w dziedzinie elektromobilności i wdrażania nowych technologii w publicznym transporcie zbiorowym. Rok 2021 przyniósł kolejne inwestycje w tym zakresie. Do ruchu wdrożonych zostało 20 nowych autobusów elektrycznych (5 – dziesięciometrowych oraz 15 – dwunastometrowych) wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi i ładowania, a na dostawę kolejnych 6 podpisano umowę. Dzięki tym działaniom już wkrótce w naszej flocie aż 80 proc. pojazdów będzie wyposażonych w napęd elektryczny. Tradycyjne autobusy spalinowe będą kursować już tylko głównie w szczytach komunikacyjnych w dni robocze lub jako pojazdy rezerwowe. Wodociągi Jaworzno z powodzeniem przejęły zadania wywozu odpadów oraz utrzymania letniego i zimowego miasta. Te realizowane są przy udziale 30 pojazdów zasilanych gazem CNG. Inwestycje w tabor służą ograniczeniu niskiej emisji pochodzącej z transportu oraz oszczędnościom na kosztach paliwa.

Priorytetowe zadania inwestycyjne

W 2021 roku gmina przekazała plac budowy wykonawcy nowego śladu DK 79 w Byczynie – estakady, która poprawi komunikację w południowej części miasta i zagwarantuje bezpieczny ruch w dzielnicy. Inwestycja jest realizowana przy dużym wysiłku finansowym gminy oraz wsparciu funduszy rządowych. Dzięki staraniom pracowników urzędu i pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania możliwe stały się przebudowy ulic Grunwaldzkiej, Katowickiej oraz Martyniaków. Otwarto po termomodernizacji Halę Widowiskowo-Sportową z nowo zagospodarowanym otoczeniem. Nakłady inwestycyjne na sieć wodno-kanalizacyjną w 2021 roku wyniosły blisko 25 mln zł.

Nowoczesne budownictwo

Inwestycje mieszkaniowe w Jaworznie nie zwalniają tempa, a prowadzone realizacje cieszą się dużym zainteresowaniem – nie tylko mieszkańców. W ofercie ciągle pojawiają się nowe kompleksy terenów lub pojedyncze działki budowlane na sprzedaż w drodze licytacji. Wydział Urbanistyki i Architektury wydał 1010 pozwoleń na budowę, z czego 279 dotyczyło budowy nowych budynków mieszkalnych, w tym 9 wielorodzinnych. Wydział Geodezji i Kartografii ustalił 258 nowych numerów adresowych.

JTBS Sp. z o.o. realizując strategię mieszkalnictwa wybudowała w Osiedlu Sfera łącznie 375 mieszkań, z których 306 to mieszkania na wynajem, zrealizowane przy udziale rządowych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Tylko w 2021 roku Spółka przekazała do eksploatacji 86 mieszkań w tej lokalizacji, w tym 63 mieszkania na wynajem. Spółka zakończyła także proces przygotowania do budowy pierwszych 100 mieszkań na wynajem w Osiedlu na Skałce. W sierpniu 2021 roku rozpoczęto budowę I etapu Osiedla Sfera Południe z 38 mieszkaniami na własność. Łącznie JTBS Sp. z o.o. w ostatnich czterech latach oddała do użytku 424 mieszkania, natomiast w całym okresie funkcjonowania 1008 mieszkań.

Edukacja przyszłości

Po udanym pilotażu badania predyspozycji i talentów dzieci na gruncie szkoły podstawowej, Gminny Zespół Projektowy, we współpracy z Wydziałem Edukacji, rozpoczął drugi etap wdrożenia na dwóch poziomach kształcenia – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Celem autorskiego projektu rozwoju indywidualnego dzieci i młodzieży, jest wsparcie rodziców w procesie poznawania mocnych stron dzieci, podnoszenia poziomu ich aktywizacji oraz doboru efektywnych metod pracy i uczenia się. Zespół kontynuuje także we współpracy z kadrą przedszkolną wdrażanie elektronicznych arkuszy obserwacji dziecka przedszkolnego, m.in. wstępnej oceny logopedycznej oraz oceny gotowości szkolnej sześciolatka. Edukacja Przyszłości ma wspomóc efektywne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, poprzez niwelowanie deficytów rozwojowych od najmłodszych lat.

Konsultacje i nowe przestrzenie publiczne dla mieszkańców

Wspólnym wysiłkiem pracowników gminnych, ale także mieszkańców zaangażowanych w Jaworznicki Budżet Obywatelski miasto zyskało kolejne tereny rekreacji (siłownie, place zabaw, przystanki rowerowe, mini boiska) oraz lepszą infrastrukturę. W 2021 roku ruszył gminny projekt konsultacyjny “Jaworzno w dyskusji”, mający na celu włączenie mieszkańców w dyskusję o rewitalizacji ważnych dla Jaworzna obszarów. Rozmowy dotyczą przyszłości byłego dworca kolejowego w Szczakowej, modernizacji Skate Parku na Podłężu, funkcji ulicy “Kociej” oraz miejskiej zieleni. Zakończył się duży projekt inwestycyjny nad Zalewem Sosina.

Comments are closed.