Aktualności, Ochrona środowiska|

Na wniosek Prezydenta Pawła Silberta gmina pozyskała blisko 100 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki temu w mieście kontynuowane będą dwa projekty środowiskowe dotyczące ochrony muraw kserotermicznych oraz ochrony chomika europejskiego. Wkład własny gminy wyniósł blisko 40 tysięcy złotych.

Polne kwiaty
100 tys. złotych na zielone projekty środowiskowe w Jaworznie

Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW: 55 012,80 zł
Wkład własny: 16 853,20 zł

Projekt dotyczy czynnej ochrony i odtwarzania muraw kserotermicznych (w tym ich specjalnej odmiany – muraw galmanowych – siedlisk o dużej bioróżnorodności), cennych przyrodniczo, silnie zagrożonych wskutek zaniechania użytkowania (koszenia, wypasu).

Głównym celem projektu jest utrzymanie i poprawa warunków siedliskowych muraw kserotermicznych (w tym muraw galmanowych) zlokalizowanych w Jaworznie: na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra, Góry Bielana, Użytku Ekologicznego Góra Wielkanoc w Ciężkowicach oraz w rejonie Długoszyna.

Murawy kserotermiczne to półnaturalne, nieleśne zbiorowiska roślinne. Występują w miejscach wybitnie ciepłych, suchych i nasłonecznionych, często na podłożu wapiennym. Siedliska te odznaczają się szczególnym bogactwem gatunkowym, z cennymi gatunkami rzadkich roślin zagrożonych wyginięciem. Na powstawanie i utrzymywanie się muraw wpływają następujące czynniki ograniczające sukcesję zbiorowisk leśnych: naturalne (jak np. obrywy skarp) lub antropogeniczne (jak wypas zwierząt, wypalanie). Murawy kserotermiczne to zbiorowiska niezwykle bogate gatunkowo, ale i nietrwałe. Każda zmiana sposobu użytkowania, a także warunków siedliskowych powoduje daleko idące zmiany w ich składzie florystycznym. Murawy kserotermiczne wymagają koszenia lub wypasu ekstensywnego, który hamuje proces sukcesji oraz umożliwia rozwój gatunkom kserotermicznym. Zmiany w gospodarce rolniczej ostatnich kilkudziesięciu lat spowodowały, że są to obecnie jedne z najbardziej zagrożonych zbiorowisk roślinnych w Europie.

Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie

Dofinansowanie: 44 877,60 zł
Wkład własny: 23 585,40 zł

Głównym celem projektu jest kontynuacja działań w celu przeciwdziałania procesowi wymierania i odbudowa populacji chomika europejskiego na terenie miasta Jaworzna. Celami towarzyszącymi są ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt ekosystemów polnych oraz aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz ochrony przyrody.

W ramach zadania planowane są działania w zakresie wzmocnienia populacji w Jaworznie poprzez wprowadzenie nowych osobników do środowiska, zwiększenie różnorodności biologicznej monitoring i śledzenie zmian zachodzących w populacji, oraz edukację ekologiczną.

Chomik europejski jest gatunkiem objętym ochroną prawną zgodnie z prawem krajowym oraz europejskim. Znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN – jego status zagrożenia określono jako CR (gatunek krytycznie zagrożony), co oznacza, że jest gatunkiem szczególnej troski. Jest poważnie narażony na wymarcie na całym obszarze swojego występowania.

Comments are closed.