Projekty i programy|

Loga funduszy Unii Europejskiej

W ramach przedmiotowego projektu zakłada się utworzenie parku miejskiego w stylu angielskim z dużą ilością nasadzeń. Park wyposażony zostanie w stojaki na rowery, ławki i kosze na odpady (w tym na psie odchody). Obszar będzie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Założeniem dla nowego parku będzie wprowadzenie tam funkcji wypoczynku: aktywnego i biernego.

Realizacja zadania ma na celu głównie zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście poprzez zagospodarowanie zdegradowanego obszaru poprzemysłowego na cele przyrodnicze oraz poprawę jakości środowiska miejskiego. W wyniku realizacji zadania powstanie nowy teren czynny biologicznie, dzięki któremu zostanie usunięte zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Obszar przekształcony w działający park miejski będzie pełnił ważną dla ekosystemu miejskiego funkcję biologiczną i wspomagającą proces “napowietrzania miasta”, tzw. “green infrastructure”. Ponadto zadanie to przyczyni się do powstrzymania fragmentacji przestrzeni miejskiej Jaworzna i będzie miało zdecydowanie pozytywne skutki dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Na terenie powstaną karmniki dla małych zwierząt oraz budki dla ptaków, nietoperzy i owadów.

Park będzie pełnił funkcję: dydaktyczną, wychowawczą, edukacyjną, będzie miejscem odpoczynku, relaksu, rekreacji.

Inwestycja będzie projektem o wysokich walorach przyrodniczych, w tym w jej efekcie powstaną bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni, oparte na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków, a także zawierające obszary ukształtowane.

Cel główny Projektu: zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej dostępnych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji poprzez zagospodarowanie zielenią ponad 20 ha obszarów w rejonie byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie.

Cele społeczno – gospodarcze:

Dla projektu wyznaczono następujące cele społeczno-gospodarcze:

Cele jakościowe

 • Zwiększenie wartości usług ekosystemu miejskiego dla jakości życia mieszkańców Jaworzna poprzez wyposażenie zdegradowanego obszaru poprzemysłowego w funkcje zdrowotne i rekreacyjne.
 • Zachowanie na obszarze objętym projektem różnorodności biologicznej, zbliżonej do naturalnej i promowanie założeń zieleni, opartych na rodzimych gatunkach i tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków.
 • Osłabienie zjawiska miejskiej wyspy ciepła i poprawa możliwości przewietrzenia miasta, regeneracji i wymiany powietrza.
 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 • Wzrost wartości terenów sąsiadujących.

Cele ilościowe

 • Zagospodarowanie zielenią łącznie ponad 20 ha obszaru poprzemysłowego celem realizacji parku miejskiego, w tym utworzenie 5 ha nowych terenów zieleni.
 • Umożliwienie mieszkańcom rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu – obszar realizacji inwestycji stanie się zielonym zapleczem jednostki strukturalnej Śródmieście i Bory.

Realizacja powyższych celów będzie przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będzie pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

Przewiduje się, że projekt będzie przyczyniać się do osłabienia zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła oraz wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej.

Cele edukacyjne:

 • kształtowanie wrażliwości,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych,
 • szerzenie wiedzy o metodach ochrony rodzimych gatunków roślin i zwierząt, metodach zwalczania gatunkach obcych i inwazyjnych,
 • ochrona roślin in situ.
Wskaźniki produktu projektuJednostkaWartość docelowa
Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiejszt.1
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiszt.1
Wskaźniki rezultatu projektuJednostkaWartość docelowa
Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektówha5,00
Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami / pracami w ramach projektówha20,00

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 28 listopada 2017 r.

Planowana całkowita wartość projektu: 3 867 051,76 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 095 137,52 zł

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Comments are closed.