Projekty i programy|

image_print
Logo funduszy europejskich

Projekt polega na przywróceniu wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie: W ramach projektu planowana jest rekultywacja akwenu wodnego wraz z przywróceniem właściwych funkcji przyrodniczych i rozwojem terenów zielonych wokół zbiornika i przywróceniem właściwości użytkowych zdegradowanych terenów wokół.

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, wielofunkcyjnego miejsca wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Miejsce zostało podzielone na strefy umożliwiające komfortowy i bezpieczny wypoczynek dla osób w różnym wieku. Zakres projektu:

 • przywrócenie wartości biologicznych akwenu celem doprowadzenia do właściwego stanu jakości wody, co zostanie osiągnięte poprzez: wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji służącej do przerzutu wody z kanału centralnego do zbiornika Sosina, przepompowania wody ze zbiornika Sosina do potoku Kozi Bród oraz odmulenie części użytkowych zbiornika,
 • odtworzenie szuwarowisk i montaż pomostów pływających dla wędkarzy,
 • wykonanie wzdłuż tras pieszo-rowerowo-rolkarskich ścieżek edukacyjno-dydaktycznych,
 • usuwanie starych i nasadzenia nowych drzew i krzewów,
 • wykonanie małych nieodpłatnych punktów użyteczności publicznej: sezonowe prysznice, toalety, przebieralnie,
 • utworzenie strefy sportu i rekreacji,
 • wykonanie „zielonych” miejsc parkingowych.

Główne założenie to odmulenie dna zbiornika i przepompowanie czystej wody z „Kanału Centralnego” do cieku „Kozi Bród” poprzez zbiornik „Sosina”.

Cel główny projektu – zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Jaworznie poprzez zagospodarowanie obszaru akwenu wodnego Sosina w Jaworznie.

Cele ogólne projektu – długofalowe konsekwencje zrealizowanego projektu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych i otoczenia, podzielić można na 3 kategorie:

Cele środowiskowo-przyrodnicze:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego Jaworzna;
 • ochrona oraz zwiększenie terenów zielonych;
 • zachowanie walorów przyrodniczych;
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody;
 • poprawa jakości środowiska;

Cele społeczne:

 • podwyższenie standardu życia mieszkańców w Jaworznie – wzrost konkurencyjności regionu;
 • poprawa jakości życia mieszkańców;

Cele ekonomiczne:

 • zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej w Jaworznie, poprzez stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi miasta;
 • przyspieszenie rozwoju turystycznego poprzez stworzenie infrastruktury terenów zielonych.

Cele bezpośrednie projektu

Cele bezpośrednie zrealizowanego projektu bezpośrednio związane z Beneficjentem końcowym, które będą uzyskane po zakończeniu jego realizacji:

 • Poprawa jakości środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
 • Poprawa warunków życia mieszkańców.
 • Zagospodarowanie istniejących terenów zielonych w Jaworznie.
 • Zwiększenie dostępności terenów zielonych w Jaworznie.
Wskaźniki produktu projektuJednostkaWartość docelowa
Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiejszt.1
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiszt.1
Wskaźniki rezultatu projektuJednostkaWartość docelowa
Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektówha0,54
Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami / pracami w ramach projektówha73,20

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 28 listopada 2017 r.

Wartość projektu ogółem: 33 233 360,95 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 20 573 798,24 zł

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Comments are closed.