Aktualności, Z miasta|

image_print

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza zapisy osób zainteresowanych zakupem mieszkania własnościowego realizowanego w ramach Przedsięwzięcia inwestycyjnego – „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Osiedle Sfera Południe – etap I – I przedsięwzięcie inwestycyjne”.

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 176/23 obręb 1024 m. Jaworzno. W ramach pierwszego przedsięwzięcia inwestycyjnego wybudowane zostaną cztery budynki wielorodzinne oznaczone roboczo numerami A1, A2, A3 i B1 z 38 mieszkaniami oraz 57 miejsc parkingowych. Powierzchnie użytkowe mieszkań w poszczególnych budynkach, ich rozmieszczenie oraz ceny przedstawiono w załączniku. Umowa deweloperska w formie aktu notarialnego przedwstępnej umowy sprzedaży powinna zostać zawarta do 31 stycznia 2022 r. Koszty zawarcia umowy przedwstępnej ponoszą w równej części strony umowy. Roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostaną zakończone do dnia 30 października 2022 r.

Mieszkania powinny być przekazane do eksploatacji do 30 listopada 2022 r. Przeniesienie prawa własności mieszkań, na podstawie aktów notarialnych, nastąpi w okresie do 15 stycznia 2023 r. Koszty sporządzenia aktu notarialnego przeniesienia własności ponosi kupujący. Ustala się następujące terminy płatności:

  • 2 % ceny mieszkania stanowiące zadatek do 30 dni od podpisania umowy deweloperskiej,
  • 20 % ceny mieszkania do 28 lutego 2022 r.
  • 20 % ceny mieszkania do 30 kwietnia 2022 r.,
  • 20 % ceny mieszkania do 30 czerwca 2022 r.,
  • 20 % ceny mieszkania do 31 sierpnia 2022 r.,
  • 18 % ceny mieszkania do 31 października 2022 r.

Zakres wykończenia mieszkania:

Każde mieszkanie posiada balkon. W inwestycji nie przewiduje się tzw. ogródków. Pomieszczenia będą oddawane bez okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych, bez drzwi wewnętrznych. Mieszkania będą posiadały kompletną instalację wewnętrzna centralnego ogrzewania wraz z zamontowanymi grzejnikami. Instalacja elektryczną rozprowadzoną i zakończoną puszkami elektrycznymi z gniazdami i włącznikami, kompletną tablicę elektryczną z zabezpieczeniami. Instalacje wod-kan będą rozprowadzone do projektowanych punktów poboru. Budynek posiadał kompletną Instalacja domofonową, TV-SAT. Ściany mieszkań zostaną wykończone gładzią gipsową bez malowania za wyjątkiem łazienki (powierzchnie przygotowane pod montażu okładzin ściennych). Podłogi – wylewki cementowe. Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe. Stolarka okienna PCV.

Zapisy na poszczególne mieszkania będą prowadzone od 15 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2021 r. w siedzibie Jaworznickiego TBS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 1, codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00.

UWAGA:

Koszty eksploatacji mieszkań obejmować będą również koszty utrzymania ogólnodostępnej infrastruktury w Osiedlu Sfera Południe znajdującej się poza obszarem działki nr 176/23 między innymi placów zabaw, skwerów wypoczynkowych, oświetlenia dróg dojazdowych i innych. Koszty utrzymania, napraw i remontów pokrywane będą proporcjonalnie do udziału wspólnoty mieszkaniowej w całym Osiedlu Sfera Południe. Stosowne zapisy regulujące zasady będą wprowadzone do umowy.

O zakup mieszkania mogą ubiegać się osoby pełnoletnie posiadające przy sobie dowód osobisty lub ważny paszport które w okresie ostatnich 10 lat nie zakupiły mieszkania od JTBS Sp. z o.o. i nie są współwłaścicielami mieszkania zakupionego od JTBS Sp. z o.o.

Jedna osoba może ubiegać się wyłącznie o jedno wskazane przez siebie mieszkanie. W takcie prowadzonego naboru zainteresowany może dokonać zmiany i wskazać inny lokal. Zestawienie dostępnych mieszkań i liczby osób zainteresowanych danym mieszkaniem jest publikowane na stronie internetowej http://www.jtbs.jaw.pl i na bieżąco aktualizowane. W przypadku małżonków nie jest dopuszczalne, by każde z nich oddzielnie wyraziło zainteresowanie zakupem mieszkania, bez względu na panujące pomiędzy nimi stosunki majątkowe. Wyklucza się także sytuacje przekazywania prawa do zakupu mieszkania innej osobie, niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Jeśli zainteresowanie danym mieszkaniem wyrażą co najmniej dwie osoby, to o kolejności zakupu zdecyduje losowanie. W sytuacji gdy osoba wyłoniona w wyniku losowania wycofa się z transakcji, prawo do zakupu mieszkania obejmuje osoba z kolejnym wylosowanym numerem. Niezależnie od liczby zainteresowanych losowane są maksymalnie dwa wnioski. Losowanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Spółki i będzie transmitowane on-line. Termin losowania zostanie podany po zakończeniu procesu naboru a zainteresowani otrzymają link do obserwacji tego wydarzenia.

Dostępność mieszkań na https://www.jtbs.jaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430&Itemid=329

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Comments are closed.