Aktualności, Z miasta|

Gmina Miasta Jaworzna przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wolności w Jaworznie.

MPZP przy ul. Wolności

Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski w terminie do 23 kwietnia br.

Wnioski należy składać na formularzu, którego wzór jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne, budownictwo, zabytki w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2024 r. Na powyższym formularzu składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski na formularzu należy składać na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43 – 600 Jaworzno, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje: tel. 32 61 81 621 w godzinach pracy urzędu.

Treść ogłoszenia oraz wzór wniosku dot. mpzp przy ul. Wolności https://www.bip.jaworzno.pl/m,20196,ogloszenie-o-przystapieniu.html

Comments are closed.