Aktualności, Z miasta|

Od poniedziałku, 27 lutego do piątku, 31 marca 2023 r. można składać wnioski na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2023 roku”, które realizowane będzie w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku”.

Widok dachu z pokryciem azbestowym
Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, które w 2023 roku planują ich usunięcie.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  • usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),
  • usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane przez firmę wybraną przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą (przewidywany termin realizacji prac: czerwiec – lipiec – sierpień – do 8 września 2023 r.).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5) – Biuro Gospodarki Komunalnej (pokój 110) w terminie od 27 lutego do 31 marca 2023 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2023 r. Formularz wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.jaworzno.pl (zakładka: Urząd Miejski → Gospodarka komunalna -> Likwidacja odpadów zawierających azbest) oraz w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 6181675.

UWAGA: Przewiduje się, że dofinansowanie realizowane będzie bez angażowania środków własnych właścicieli nieruchomości. Do czasu zawarcia umów z mieszkańcami o dofinansowanie, Gmina może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Comments are closed.