Aktualności|

Nadchodzący rok może być dla Gminy Miasta Jaworzna jednym najtrudniejszych od roku 2010. Ponownie dotyka nas kryzys, objawiający się między innymi wysokim wskaźnikiem inflacji i spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Te niekorzystne zjawiska wyraźnie rzutują na kształt przyszłorocznego budżetu miasta. Po wielu latach stabilnego i zrównoważonego rozwoju, w roku 2023 trzeba będzie włożyć wiele starań, aby trend wzrostowy w Jaworznie utrzymać. Jednak mimo niekorzystnych prognoz, Jaworzno wciąż stawia na inwestycje i rozwój miasta dla jego mieszkańców.

– Przez lata realizowaliśmy założone cele. Zbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg gminnych, niemal przebudowaliśmy centrum miasta, do nowej kanalizacji podpięto setki gospodarstw domowych, zapewniliśmy mieszkańcom nowoczesny, elektryczny transport publiczny w bezkonkurencyjnie niskiej cenie. Warto przypomnieć, iż wszystko to przy stałych stawkach podatkowych, bo przecież w Jaworznie podatki przez kilka lat były „zamrożone” – zwraca uwagę Prezydent Jaworzna Paweł Silbert. – Niestety w bieżącym roku sytuacja gospodarcza gwałtownie się pogorszyła, a zbliżający się 2023 rok może być jednym z najtrudniejszych w historii jaworznickiego samorządu pod względem wyzwań ekonomicznych. Jest to nadal budżet rozwoju, chcę uspokoić mieszkańców, że pomimo wielu wyzwań, a często i problemów – mogą nam zaufać, tak jak w poprzednich latach. Przeprowadzimy inwestycje, zapewnimy ich finansowanie. Chcę, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie w Jaworznie i każdy kolejny rok stwarzał szansę rozwoju, lepszej pracy i komfortu życia w mieście.

Planowane dochody mają wynieść 616,8 mln zł, natomiast poziom wydatków, to 705,7 mln zł. Przyszłoroczny budżet zakłada zatem deficyt w wysokości blisko 89 mln zł. Deficyt ma pokrycie w 2023 roku. Tak wysoka różnica między dochodami a wydatkami wynika głównie z przekazania zadań rządowych realizowanych dotychczas przez gminy (np. wypłatę świadczeń 500+ od 2023 roku realizować będzie ZUS; w 2022 r. wypłacano również dodatki węglowe, energetyczne – zadania jednorazowe i jednoroczne).

Największy wzrost wydatków w porównaniu z latami poprzednimi dotyczy oświaty i edukacji, kosztów transportu miejskiego oraz gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Wydatki na oświatę tradycyjnie już stanowią najbardziej znaczącą część budżetu – w nadchodzącym roku 254,8 mln zł przeznaczymy na edukację. Na każde 100 zł wydane przez gminę, aż 36 zł trafi do jaworznickich szkół i przedszkoli.

Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Miasta, obecnie – póki sytuacja dramatycznie się nie zmieni, podwyżkom nie ulegną opłaty za odbiór śmieci oraz za bilety komunikacji miejskiej, które pozostaną nadal na atrakcyjnym poziomie cenowym.

Bolączką wszystkich gmin, nie tylko Jaworzna, są podwyżki cen towarów i usług. W szczególności dotkliwe są wzrosty cen energii elektrycznej i nośników energii, ponieważ tych wydatków nie sposób uniknąć. Należy jednak zwrócić uwagę, iż np. w branży budowlanej ceny materiałów i usług wzrosły znacznie bardziej. To w oczywisty sposób wpływa na koszty realizowanych przez gminę przedsięwzięć inwestycyjnych.

W roku 2023 musimy trzymać mocno w ryzach wydatki, poszukując oszczędności, a jednocześnie wykorzystywać wszelkie okazje zwiększenia dochodów i starać się o pozyskanie dodatkowych środków z funduszy krajowych i europejskich – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. – Dysponujemy atutem, którym jest Jaworznicki Obszar Gospodarczy. Przyszło nam przygotowywać wartościowe tereny inwestycyjne w okresie kryzysowym, co jest zadaniem bardzo trudnym. Należy jednak pamiętać, że to właśnie kryzysy są okresem największej aktywności inwestorów, wkraczających w nowe branże czy nowe lokalizacje. Nie wykluczam, iż ostatecznie może się okazać, że rok 2023 zapowiadający się jako niełatwy, będzie dla Jaworzna przełomowy – dodaje prezydent.

Jaworzno nie zwalnia tempa inwestycyjnego

Mimo niekorzystnych prognoz, Jaworzno wciąż stawia na inwestycje i rozwój miasta dla jego mieszkańców. W 2023 roku realizowane będą trwające obecnie inwestycje, jak przebudowa DK 79 z budową estakady w Byczynie czy przebudowa ul. Katowickiej. Ponadto realizowane będą prace z dofinansowaniami z programów rządowych z Programu Inwestycji Strategicznych dla jaworznickich Wodociągów i utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP. W 2023 roku rozpoczyna się również realizacja programu termomodernizacji placówek oświatowych oraz budowy placów zabaw przy przedszkolach. Poniżej prezentujemy część z przewidywanych i kontynuowanych w przyszłym roku inwestycji.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy: budowa infrastruktury i pozyskiwanie nowych inwestorów

Jaworzno z sukcesem rozpoczęło starania o środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na budowę infrastruktury na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki temu do miasta trafiło 100 mln zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na JOG-u, które to prace rozpoczną się już w przyszłym roku.

Wizualizacja fabryki, w tle kominy elektrowni. Na obrazku napis: Budżet Jaworzna na 2023 rok uchwalony oraz Jaworznicki Obszar Gospodarczy

Jaworznicki Obszar Gospodarczy to strategiczna strefa przemysłowa miasta o wielkości ok. 300 ha. Pozyskane środki pozwolą na rozpoczęcie pierwszego etapu prac na tym obszarze polegających na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w sieć wodociągową i kanalizację, a także gospodarkę wodami deszczowymi. To działania realizowane na potrzeby stworzenia w tym miejscu obszaru gospodarczego, nowych technologii, w którym w przyszłości zatrudnienie może znaleźć nawet 12 tys. pracowników. Przyszły rok będzie nastawiony na intensywne pozyskiwanie inwestorów i współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Jaworznicką Izbą Gospodarczą oraz agendami rządowymi.

Estakada w Byczynie i przebudowa ul. Katowickiej

Do końca 2023 roku będzie trwała realizacja największego i najbardziej wyczekiwanego projektu inwestycyjnego w Jaworznie w ostatnich latach. Według zapisów umowy, przebudowa DK 79 w Jaworznie – Byczynie, wykonywana przez firmę PW BANIMEX Sp. z o.o., ma potrwać do końca 2023 roku. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych samorządu. Koszt realizacji inwestycji to ponad 35,5 mln zł.

Trwa również przebudowa ul. Katowickiej. W ramach zadania zostanie wybudowana m.in. sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z pasa drogowego ul. Katowickiej oraz odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Górników z Danuty i drogi gruntowej przy cmentarzu na Łubowcu do nowo projektowanego zbiornika.Przewiduje się również kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych wzdłuż ul. Katowickiej oraz nawierzchni na odcinku do zbiornika. Modernizacja będzie kosztowała ponad 18,5 mln zł. Remont potrwa do końca listopada 2023 r.

Ponad 29 mln zł na modernizację kanalizacji

Dotacja, w wysokości blisko 28,5 mln zł, ze środków rządowych pozwoli na realizację dużego zadania związanego z modernizacją i przebudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII. Inwestycja ma za zadanie poprawę warunków życia mieszkańców dzielnic Jaworzna, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i składa się z trzech komponentów m.in. modernizację ujęcia wód podziemnych „Dobra”, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna czy przebudowę i modernizację pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową i przebudową sieci.

Centrum kulturalno – społeczne i rozbudowa budynku straży pożarnej OSP Ciężkowice

Ponad 5,5 mln złotych przeznaczone zostanie na utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice. Pozyskane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych środki posłużą zwiększeniu jakości usług kulturalno-społecznych świadczonych dla mieszkańców osiedla Ciężkowice. Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wiąże się z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i połączenie go funkcjonalnie z budynkiem znajdującym się obok remizy, który również podlegać będzie przebudowie. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektów. Kwota dofinansowania ze środków rządowych wynosi 5 mln złotych, ponad 555 tys. to wkład własny Gminy.

Inwestycje dla młodych mieszkańców w szkołach i przedszkolach

Blisko 36 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje w budowę instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w 11 placówkach oświatowych w mieście. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy w inwestycje wyniesie blisko 6 mln zł.

W przyszłym roku przy pięciu miejskich przedszkolach w Jaworznie zostaną również wybudowane nowoczesne i przyjazne najmłodszym jaworznianom place zabaw. Miasto zdaje sobie sprawę jak ważne dla przedszkolaków są aktywność i miejsca, w których mogą bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu. Dbając o rozwój najmłodszych i dobrą infrastrukturę, Prezydent Miasta Paweł Silbert uruchomił program budowy i modernizacji placów zabaw przy miejskich przedszkolach tam, gdzie do tej pory nie istniała taka infrastruktura lub wymaga doposażenia. Na ten cel w 2023 roku przeznaczymy z budżetu miasta 1,25 mln zł, a w latach 2024-2025 kolejne 1,3 mln zł. Łącznie na cały program przeznaczona zostanie kwota ponad 2,5 mln zł.

Dodatkowe środki na sport, kulturę i dla organizacji pozarządowych

Rok 2023 przyniesie więcej zaplanowanych środków na rozwój sportowy dzieci i młodzieży. Budżet dotacji dla klubów sportowych został zwiększony o 200 tys. zł, z 1,1 mln zł do 1,3 mln zł. Podwyższeniu uległ również budżet na nagrody i stypendia sportowe. Na wyższym poziomie utrzymano finansowanie wszystkich instytucji kultury w mieście. Ponadto o kilkaset tysięcy złotych zwiększono budżet dotacyjny na zadania realizowane przez jaworznickie organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje.

Comments are closed.