Aktualności, Z miasta|

W związku z koniecznością wdrożenia działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Łąki w Jaworznie, w dzielnicy Ciężkowice, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zaprasza właścicieli i osoby władające nieruchomościami położonymi w granicach obszaru, na których konieczne jest wdrożenie działań ochronnych, do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się w środę, 14 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w Sali Obrad w Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33.

W Jaworznie Obszarem Natura 2000 objęte zostały 4 kompleksy łąk zlokalizowane w dzielnicy Ciężkowice. Pierwszy z nich zlokalizowany jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dobra-Wikoszyn – pomiędzy ulicami Ciężkowicką i Wilkoszyn, natomiast pozostałe mieszczą się po obu stronach linii kolejowej Katowice – Kraków (na przedłużeniu ul. Chodkiewicza oraz ul. Szarych Szeregów).

Zmienno – wilgotne łąki są miejscem bytowania dwóch gatunków modraszków Maculinea nausithous i Maculinea teleius. W granicach kompleksu łąk występują w układzie mozaikowym płaty różnie wykształconych łąk trzęślicowych i innych zbiorowisk: z ostrożniem łąkowym Cirsietum rivularis oraz zbiorowisk ziołoroślowych ze związku Filipendulion ulmariae a także łąk kośnych ze związku Arrhenatherion.

W trakcie konsultacji przedstawione i omówione zostaną w szczególności:

  • występowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000,
  • działania ochronne wskazane w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wraz z podmiotami zobligowanymi do ich wykonania,
  • prawne uwarunkowania w związku z potrzebą wdrażania działań ochronnych na gruntach prywatnych.

Wykaz nieruchomości, których dotyczyć będzie spotkanie, stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Lokalizacja tych nieruchomości została przedstawiona na załącznikach graficznych (mapach).

Osobą kontaktową w tej sprawie jest Pani Justyna Czajka – tel.: +48 32 42 06 859, e-mail: justyna.czajka@katowice.rdos.gov.pl.

Comments are closed.