Aktualności, Z miasta|

Na terenie gminy, na przestrzeni lat, nazwane zostało ponad 600 obiektów. Ich nazwy często skłaniają do refleksji, wiele osób stawia też pytania o jakie postaci czy wydarzenia chodzi. Warto zatem poznać proces nadawania nazw ulic w mieście oraz zadania Miejskiego Zespołu Nazewnictwa Obiektów Publicznych.

Z uwagi na brak uregulowań ustawowych dotyczących kształtowania nazewnictwa obiektów publicznych w gminach (ulic, skwerów, placów, rond), wiele lat temu, na wniosek Prezydenta Miasta Pawła Silberta, przy Urzędzie Miejskim został powołany zespół doradczy. Ma on charakter uspołeczniony, tworzą go postaci reprezentujące różne dziedziny życia, a prace Zespołu są jawne.

MZNOP odpowiada za:

  • uporządkowanie nazewnictwa w gminie,
  • dbanie o edukację, stąd opracowany słownik nazw przyjętych na terenie Jaworzna,
  • tworzenie BANKU NAZW ULIC, na podstawie zgłoszonych przez mieszkańców propozycji oraz
  • opiniowanie wszystkich wniosków dotyczących nadania lub zmiany nazewnictwa.

Dzisiaj nie ma lub nie powinna mieć miejsca praktyka bezpośredniego kierowania na sesję Rady Miejskiej wniosku o przyjęcie nazwy konkretnego obiektu. Takie wnioski za każdym razem kierowane są na posiedzenie Miejskiego Zespołu Nazewnictwa Obiektów Publicznych. Tu analizowane są pod kątem przyjętych Zasad kształtowania nazewnictwa i kryteriów merytorycznych.

Chodzi tu o zachowanie zgodności z tradycją i historią Jaworzna oraz polskimi regułami nazewnictwa, dbałości o utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji miasta, uwzględnianie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu, wykorzystywanie nazw pochodzących od nazw własnych, pospolitych, unikanie dominacji nazw o charakterze pamiątkowym. Ważne, by zgłaszane propozycje były zgodne z faktami i wpisywały się w oczekiwania całej społeczności.

Uzyskanie rekomendacji MZNOP jest więc niezbędne, by konkretna nazwa została umieszczona w Banku Nazw Ulic lub skierowana w formie projektu uchwały na Kolegium Konsultacyjne Prezydenta Miasta, docelowo na sesję Rady Miejskiej.

Ostatnimi tematami podejmowanymi przez Zespół, były nazewnictwo dróg gminnych na rozwijających się terenach mieszkaniowych na Dąbrowie Narodowej, drogi wewnętrznej – prywatnej oraz nowy wniosek dotyczący przyjęcia nazwy Praw Kobiet dla ronda u zbiegu ulic 11 Listopada i Grunwaldzkiej.

Wobec powyższego kolejne ulice w gminie zyskają swoje nazwy, a Bank Nazw Ulic został zasilony nową, rozszerzoną propozycja nazwy, uwzględniającą uzasadnienie wniosku: 100-lecia nadania praw wyborczych kobietom. Zespół zawnioskował także o przygotowanie informacji, które będzie można wykorzystać w dalszych pracach Zespołu a odnoszących się do konkretnych postaci kobiet. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje ok. 30 obiektów, które noszą nazwiska kobiet. Zespół zasugerował także podjęcie inicjatyw przybliżających konkretne postaci.

Zainicjowana dyskusja dot. nazwania nowego ronda będzie kontynuowana. Wśród propozycji pojawiły się Rondo Niepodległości, Daszyńskiego, czy Sosnowskiego oraz Antoniego Pechnika, od którego nazwiska pochodzi dzisiejsza dzielnica „Pechnik”.

Comments are closed.