Rada Pożytku Publicznego

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie działa zgodnie z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
  • tworzenie zespołów działających przy Radzie,
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
  • udzielanie pomocy w przypadku sporów,
  • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
  • konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
  • występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

 

W dniu 19 grudnia 2022 roku w trakcie Zebrania Wyborczego dokonano wyboru nowego składu Rady, która została powołana Zarządzeniem Nr SG,0050.529.2022 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 grudnia 2022 roku.

Do Gminnej Rady wybrani zostali:

– z ramienia Rady Miejskiej:
    1. Ewa Zuber,
    2. Anna Lichota,

– z ramienia Prezydenta Miasta Jaworzna:
    1. Katarzyna Florek – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,
    2. Krystyna Bojęś – Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej.

– oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych:
    1. Łukasz Nowak  – Ludowy Klub Sportowy „Zgoda Byczyna”,
    2. Marta Wrońska – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
    3. Łukasz Michael – Stowarzyszenie „Nasza Przystań”,
    4. Monika Włodarczyk – Raczek – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie,
    5. Czesław Brandys  – Klub Inteligencji Katolickiej.


Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

grdpp@um.jaworzno.pl