Rada Pożytku Publicznego

Informujemy, że 24 sierpnia 2023 roku od godz. 15.30 w
sali nr 122  w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ulicy
Grunwaldzkiej 33 odbędzie się zebranie Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.

Porządek obrad zebrania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie w dniu 15 czerwca 2023 roku

1. Powitanie uczestników zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Omówienie sposobu działania Zespołów przy Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

4. Omówienie harmonogramu i regulaminu obchodów i konkursu „Wolontariusz roku 2023”

5. Omówienie propozycji harmonogramu i formy Forum Organizacji Pozarządowych.

6. Omówienie propozycji zaproszenia przedstawicieli innych Rad Działalności Pożytku Publicznego.

7. Omówienie konkursu i regulaminu programu szkolnego „Aktywna Przerwa”

8. Informacja Przewodniczącego/Przedstawiciela Urzędu Miejskiego na temat bieżących spraw Rady i organizacji pozarządowych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

Informujemy, że w dniu 25 maja br. o godz. 15.45 w sali obrad nr 122 Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 33 odbędzie się zebranie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Porządek obrad

1. Powitanie uczestników
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Propozycja podziału Rady na dwa zespoły w celu sprawniejszego działania.
4. Propozycja harmonogramu i regulaminu obchodów i konkursu „Wolontariusz roku 2023”
5. Omówienie pilotażowego programu szkolnego „Aktywna Przerwa” i opracowanie konkursu wraz z regulaminem dla wszystkich szkół publicznych w Jaworznie.
6. Informacja Przewodniczącego/Przedstawiciela Urzędu Miejskiego na temat bieżących spraw Rady i organizacji pozarządowych.
7. Zapytania i wolne wnioski.

 
 
 
 
 
 
 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie działa zgodnie z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
  • tworzenie zespołów działających przy Radzie,
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
  • udzielanie pomocy w przypadku sporów,
  • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
  • konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
  • występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

W dniu 19 grudnia 2022 roku w trakcie Zebrania Wyborczego dokonano wyboru nowego składu Rady, która została powołana Zarządzeniem Nr SG,0050.529.2022 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 grudnia 2022 roku.

Do Gminnej Rady wybrani zostali:

– z ramienia Rady Miejskiej:
1. Ewa Zuber,
2. Anna Lichota,

– z ramienia Prezydenta Miasta Jaworzna:
1. Katarzyna Florek – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,
2. Krystyna Bojęś – Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej.

– oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1. Łukasz Nowak  – Ludowy Klub Sportowy „Zgoda Byczyna”,
2. Marta Wrońska – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
3. Łukasz Michael – Stowarzyszenie „Nasza Przystań”,
4. Monika Włodarczyk – Raczek – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie,
5. Czesław Brandys  – Klub Inteligencji Katolickiej.


Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

grdpp@um.jaworzno.pl