Planujesz realizację inwestycji budowlanej, na przykład budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku biurowego lub budynku przemysłowego? Realizacja takiej inwestycji może wymagać pozwolenia na budowę. Przeczytaj jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, która jest niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych.

Pozwolenia na budowę wymaga budowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa oraz przebudowa obiektów budowlanych.

Pozwolenie na budowę można uzyskać również:

 • razem z pozwoleniem na rozbiórkę – jeśli chcesz wykonać rozbiórkę, a następnie wybudować nowy obiekt budowlany, to od razu złóż wniosek o pozwolenie na budowę. Zaznacz we wniosku, że planujesz budowę oraz rozbiórkę. W takim przypadku nie musisz składać odrębnie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę oraz wniosku o pozwolenie na budowę
 • zamiast zgłoszenia budowy innych robót budowlanych – wniosek o pozwolenie na budowę możesz złożyć zamiast zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, w tych przypadkach w których zgłoszenie jest wystarczające. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz wymagane dokumenty. Pamiętaj, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Wniosek o pozwolenie na budowę będziesz musiał złożyć również, jeśli urząd w decyzji o sprzeciwie wobec wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem nakazał ci uzyskać pozwolenie na budowę
 • przy zmianie sposobu użytkowania i wykonywaniu robót budowlanych – jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego lub jego części wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest pozwolenie na budowę, złóż wniosek o pozwolenie na budowę, obejmujący zmianę sposobu użytkowania wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.

Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Jeżeli zamierzenie budowlane dotyczy więcej niż jednego obiektu, pozwolenie na budowę może – na twój wniosek – dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku będziesz zobowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu.


Jednym z kluczowych dokumentów w procesie inwestycyjnym jest projekt budowalny. Projekt budowlany zawiera:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:
  • określenie granic działki lub terenu
  • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym
  • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
  • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
  • informację o obszarze oddziaływania obiektu
 • projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:
  • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
  • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych
  • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych
  • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
  • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko
  • charakterystykę ekologiczną
  • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych
  • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, jeżeli zostało wydane
 • projekt techniczny obejmujący:
  • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
  • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków
  • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – w zależności od potrzeb
  • inne opracowania projektowe
 • w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych – w zależności od potrzeb
 • opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Uwaga! W postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę nadzór budowlany zatwierdza wyłącznie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Comments are closed.