Organizacje pozarządowe | NGO

Funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa opiera się na trzech sektorach:

  • I sektor – zwany również państwowym – to administracja publiczna
  • II sektor – zwany prywatnym – to wszelkie instytucje i organizacje, których działalność nastawiona jest na zysk, czyli po prostu cała sfera biznesu
  • III sektor to organizacje działające społecznie nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe, określane również mianem non-profit, wolontarystycznych lub użyteczności publicznej.

Organizacje pozarządowe

Określenie pozarządowe akcentuje niezależność tych organizacji od administracji publicznej, natomiast non-profit odróżnia je od organizacji drugiego sektora i podkreśla, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk. Z kolei określenia społeczna lub użyteczności publicznej podkreślają, że organizacje podejmują działania dla dobra publicznego.

Coraz popularniejsza staje się obecnie inna, międzynarodowa nazwa określająca organizację pozarządową: NGO, będąca skrótem angielskiego non-govermental organization (w odniesieniu do ogółu organizacji NGOs).

Społeczeństwo obywatelskie

To takie społeczeństwo, w którym działalność niezależnych od państwa różnego typu instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego rozwoju obywateli oraz stanowi wyraz ich osobistej aktywności. W społeczeństwie obywatelskim zapewnia się obywatelom możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, istnieją prawne gwarancje tworzenia organizacji wyrażających interesy obywateli. Cechą demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest dobrowolna aktywność obywateli i ich aktywny udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Współpraca administracji publicznej z organizacjami owocuje tańszym i skuteczniejszym, czyli bardziej efektywnym, realizowaniem zadań publicznych.

Część dokumentów na stronie NGO umieszczona jest w otwartym formacie dokumentów tekstowych (Open Document File – ISO/IEC 26300) obsługiwanym przez wiele aplikacji, z których najpopularniejszą jest darmowy pakiet biurowy OpenOffice.org