Jaworzno to zielona enklawa regionu. Przestrzeń miasta cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, to rejony ze zróżnicowaną rzeźbą terenu oraz bogatą florą i fauną. Bioróżnorodność przestrzeni to niewątpliwy atut Jaworzna.

Liczne obszary chronione i unikatowość przyrody czynią nasze miasto atrakcyjnym dla pieszych i rowerowych wycieczek.

Galeria zdjęć

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr XV/209/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Jaworzna (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2020 poz. 162). Niezastosowanie się do zapisów regulaminu grozi karą grzywny.

Regulamin korzystania z parków, skwerów

i zieleńców terenie miasta Jaworzna

§ 1

Parki, skwery i zieleńce udostępniane są do użytku publicznego w celu wypoczynku i rekreacji.

§ 2

Osoby przebywające na terenie parku, skweru lub zieleńca zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

1.    Na terenie parków, skwerów i zieleńców zakazuje się:

 • przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych,
 • palenia papierosów, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych,
 • zaśmiecania oraz wyrzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • wspinania się po ścianach skalnych oraz przebywania w pobliżu krawędzi skarp i urwisk.

2.    Na terenie parków i zieleńców zakazuje się bez zezwolenia Administratora terenu:

 • wjazdu na teren parków i zieleńców wszelkich pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, quadów i innych pojazdów silnikowych. Zakaz nie dotyczy pojazdów straży miejskiej, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, związanych z utrzymaniem parków i zieleńców oraz innych pojazdów posiadających pisemne zezwolenie Administratora terenu,
 • organizowania imprez,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu,
 • palenia ognisk i grillowania poza miejscami wyznaczonymi,
 • prowadzenia działalności handlowej i usługowej,
 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych,
 • używania urządzeń nagłaśniających oraz innych urządzeń powodujących zakłócenie spokoju i porządku publicznego,
 • wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • rozbijania namiotów i biwakowania,
 • kąpieli w zbiornikach wodnych i fontannach,
 • sadzenia roślin,
 • połowu ryb i zarybiania zbiorników wodnych,
 • jazdy rowerem i innymi pojazdami poza wyznaczonymi trasami,
 • jazdy konnej poza wyznaczonymi trasami,
 • uprawiania sportu mogącego spowodować zniszczenia szaty roślinnej, w tym trawników, nawierzchni ścieżek, lub zagrożenie dla innych osób korzystających z parków i zieleńców.

3.    Na terenie parków, skwerów i zieleńców zakazuje się naruszania gruntu. Zakaz nie dotyczy zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych przez lub za zgodą Administratora parku, skweru lub zieleńca.

4.    Na terenie Parku Gródek oraz Ośrodka Edukacji Ekologiczno -Geologicznej GEOsfera, zakazuje się poruszania poza wyznaczonymi ścieżkami, bez zezwolenia Administratora terenu.

§ 4

Pozostałe zasady korzystania z parków, skwerów i zieleńców:

1) korzystanie z rowerów, hulajnóg, deskorolek i łyżworolek oraz posługiwanie się innym sprzętem sportowym lub służącym do szybkiego przemieszczania się, powinno odbywać się w sposób nie stwarzający zagrożenia i uciążliwości dla innych użytkowników parków, skwerów i zieleńców,

2) na terenie parków, skwerów i zieleńców należy zachować szczególną ostrożność:

 • podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz,
 • w okresie zimowym – należy poruszać się tylko oznaczonymi i odśnieżonymi szlakami,
 • przy schodzeniu ze schodów terenowych na stromiznach i alejkach o dużym nachyleniu,

3)    do obowiązków osób wprowadzających zwierzęta, a w szcze-gólności psy, na teren parków, skwerów i zieleńców, należy:

 • prowadzenie zwierząt na uwięzi, a psów zagrażających otoczeniu i psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców, dodatkowo w kagańcu, stały,
 • skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
 • niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw, piaskownic dla dzieci,
 • niedopuszczanie do kąpania się psów i innych zwierząt domowych w zbiornikach wodnych i fontannach,
 • usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Ponadto informujemy, że:

1. zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń – zabrania się:

 • zachowań zakłócających spokój i porządek publiczny oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników parków i zieleńców;
 • przebywanie na terenie parków, skwerów i zieleńców przez dzieci do lat 7 może odbywać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – zabrania się wnoszenia i spożywania środków powodujących zaburzenie świadomości;

3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – zabrania się płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt.

***

 1. Arboretum Park Gródek – administrator: Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, ul. Św. Wojciecha 100, 43 – 600 Jaworzno
 2. Jaworznickie Planty – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno / Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
 3. Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera – administrator: Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, ul. Św. Wojciecha 100, 43 – 600 Jaworzno
 4. Park Angielski – administrator: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
 5. Park Bory – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 6. Park Chrząstówka – administrator: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
 7. Park Góra Piasku – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 8. Park Okrąglik – administrator: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
  43-600 Jaworzna, Wydział Ochrony Środowiska
 9. Park Kolejarzy – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 10. Park im. Lotników Polskich – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 11. Park nad Przemszą – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 12. Park Podłęże – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 13. Park Długoszyn – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 14. Park Zielona – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 15. Łąki Galmanowe – administrator: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
  43-600 Jaworzna, Wydział Ochrony Środowiska
 16. Skwer Zielona Świetlica – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 17. Łąki Bielana – administrator: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
  43-600 Jaworzna, Wydział Ochrony Środowiska
 18. Skwer Kieszonka – administrator: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
 19. Skwer Wygoda – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 20. Skwer ks. Stojałowskiego – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 21. Skwer pod Arkadami – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 22. Skwer Przedszkolaków – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 23. Skwer Pszczelnik – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 24. Skwer Rogatka – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 25. Skwer Urzędowy – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 26. Zespół zieleńców Koci Zamek – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
 27. Zieleńce przy Zielonej – administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno

Comments are closed.