Edukacja

Rodzicom zależy na szczęściu swych pociech. W mądrej współpracy z rodzinami i kadrą pedagogiczną możemy dać młodym ludziom szanse, jakich nigdy wcześniej nie mieli. Szanse na życie z pasją, na pracę pełną satysfakcji z uzyskiwanych efektów. 

Gmina Miasta Jaworzna, jako jednostka samorządu terytorialnego, prowadzi 50 oświatowych jednostek organizacyjnych, w tym:

 • 4 zespoły szkół,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego,
 • 3 zespoły szkolno – przedszkolne,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II,
 • 40 samodzielnych jednostek w tym: 17 przedszkoli, 18 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące, Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz, Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Poniżej zbiorczy wykaz typów i rodzajów szkół:

Jako gmina miasto Jaworzno prowadzi:

 • 20 przedszkoli, w tym: jedno integracyjne, jedno z oddziałami integracyjnymi i jedno z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,
 • 22 szkoły podstawowe, w tym: trzy z oddziałami integracyjnymi, cztery z oddziałami sportowymi i 1 z oddziałami dwujęzycznymi.

Jako powiat miasto Jaworzno prowadzi:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (zapewniający całodobowy pobyt wychowankom), w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23, Branżowa Szkoła I st. Specjalna Nr 7 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy;
 • 4 branżowe szkoły I st. (2 bez naboru),
 • 4 licea ogólnokształcące (1 bez naboru),
 • 6 techników,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego,
 • Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz,
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków,
 • Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Przedszkola

Spośród 20 przedszkoli funkcjonujących w Jaworznie:

 • 17 jest organizacyjnie samodzielnych,
 • 3 przedszkola funkcjonują w zespołach szkolno-przedszkolnych, tj.: Przedszkole Miejskie Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 ul. Koszarowa 20; Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, ul. Chropaczówka 101 oraz Przedszkole Miejskie Nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Matejki 3.

Pięć szkół podstawowych prowadzi oddziały przedszkolne, tj.:

 • Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ławczana 12,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Batorego 48,
 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego, ul. Niemcewicza 7a,
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów, ul. Starowiejska 15,
 • Szkoła Podstawowa Nr 19 im Mikołaja Kopernika, ul. Kasztanowa 33.

Do trzech wyspecjalizowanych przedszkoli, to jest:

 • Przedszkola Miejskiego Nr 12 Integracyjnego, ul. Aleksandra Fredry 16,
 • Przedszkola Miejskiego Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wincentego Muchy 6,
 • Przedszkola Miejskiego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Czwartaków 1.
  Do tych placówek przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Ponadto Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne i Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi prowadzą zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

Szkoły podstawowe

W mieście funkcjonują 23 szkoły podstawowe:

 • 18 jako jednostki samodzielne,
 • 1 specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
 • 3 w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych,
 • 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Oddziały sportowe funkcjonują w czterech szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – siatkówka, koszykówka;
 • Szkoła Podstawowa nr 15 – piłka nożna;
 • Szkoła Podstawowa nr 16 – siatkówka;
 • Szkoła Podstawowa nr 17 – pływanie.
 

Gmina Miasta Jaworzna dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zapewniła kształcenie specjalne, które zorganizowane jest w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w oddziałach ogólnodostępnych oraz integracyjnych i w oddziałach specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie.

Szkoły ponadpodstawowe

Celem zapewnienia realizacji obowiązku nauki prowadzi szkoły ponadpodstawowe, w tym zespoły, z których jedynie dwie szkoły ponadpodstawowe tj. I i II Liceum Ogólnokształcące są organizacyjnie samodzielnymi jednostkami oświatowymi. Pozostałe działają w ramach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP2, ZSP3 i ZSP4), a III Liceum Ogólnokształcące w strukturach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest:

 • we własnych pracowniach szkolnych – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4, w salach wyposażonych w nowoczesne zaplecze gastronomiczne,
 • w Centrum Kształcenia Zawodowego – kształceni są uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 • w różnych zakładach pracy zlokalizowanych na terenie Jaworzna oraz w sąsiednich miastach.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

W Centrum funkcjonują:

 • trzy technika: Technikum nr 5, Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego, Technikum Energetyczne,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – obecnie bez naboru,
 • Szkoła Policealna nr 3 – obecnie bez naboru,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 – obecnie bez naboru.
 

Centrum łączy szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, oraz kształcenie w formie pozaszkolnej w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) w 3 kwalifikacjach:

 • przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
 • administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Centrum zobowiązane jest do podejmowania działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Ponadto do zadań Centrum należy współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

Placówki oświatowe

Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego skoncentrowało kształcenie praktyczne kilku szkół zawodowych, dotychczas rozproszone w zawodach:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych,
 • technik usług fryzjerskich,
 • ślusarz,
 • technik automatyk,
 • technik mechatronik,
 • technik elektryk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • technik elektryk.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje w czasie wolnym od nauki stałe zajęcia edukacyjne, wychowawcze, w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej, sportowej i naukowej oraz okolicznościowe i cykliczne imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży. Podstawową jednostką organizacyjną jest stała forma zajęć (grupa, zespół) ujęta w stałym tygodniowym rozkładzie zajęć, dla stałej grupy wychowanków.

W Młodzieżowym Domu Kultury działa 30 kół m.in.: taneczne (HIP-HOP, rytmika, taniec współczesny, balet), strzeleckie, zespół teatralny AKAD, rysunek i malarstwo, ceramika, akrobatyka, Akademia Przedszkolaka, projektowanie ubioru, szycie ręczne, warsztaty graficzne, Mały kreator, Teatr Oddzielny, piłka siatkowa, nauka gry na gitarze, robotyka, grafika komputerowa, mini piłka nożna, wokalne, gry na keyboardzie, teatralne, musicalowe, rękodzieło artystyczne, miłośników literatury, radiowe, filmowe, plastyczne, teatr tańca.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz

Szkoła kształci dzieci w dwóch cyklach w zakresie gry na instrumentach:
• cykl 4 letni, do którego przyjmowani są uczniowie od 9 do 16 roku życia,
• cykl 6 letni, do którego przyjmowane są dzieci od 6 do 9 roku życia.
Szkoła pracuje w godzinach popołudniowych, nie kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Uczniowie szkoły są równocześnie uczniami szkół podstawowych.

W szkole działają następujące sekcje:

 • sekcja fortepianu,
 • sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych,
 • sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna prowadzi działania w czterech obszarach:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i rodzicom,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających funkcje przedszkola, szkoły i placówki, w tym współpraca w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej doradztwa zawodowego na terenie szkół i placówek,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania mającego na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.
 

Praca poradni skupiona jest w następujących działach:

 • Dział Pomocy Małemu Dziecku i Rodzinie (od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole), który obejmuje pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieci od 0 do 7 roku życia,
 • Dział diagnozy i terapii mowy,
 • Dział diagnozy, terapii dzieci i młodzieży, pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz profilaktyki i wspomagania szkół (od rozpoczęcia nauki w szkole do 25 roku życia),
 • Dział orientacji i poradnictwa edukacyjno –zawodowego,
 • Dział psychoterapii i terapii rodzin.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) funkcjonują następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna,
 • Branżowa Szkoła I st. nr 7 Specjalna,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 30 uczniów,
  Ośrodek zapewnia całotygodniową opiekę wychowawczą dla wychowanków uczących się w SOSW.