Aktualności, Z miasta|

Prezydent Jaworzna już po raz dwudziesty trzeci przyzna stypendia dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu. Wnioski o stypendium można składać od 1 do 31 sierpnia 2024 r.

Złoty puchar ułożony na książkach, które leżą na biurku
Stypendia

Stypendium może być przyznane uczniowi, mającemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe oraz posiadającemu co najmniej bardzo dobrą ocenę roczną z zachowania, a w szczególności:
    • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim;
    • laureatowi konkursu interdycyplinarnego lub przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
    • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
    • uczniowi uzyskującemu wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniającemu się w grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;
    • uczniowi posiadającemu wysokie osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach itp.

O udzielenie stypendium danemu uczniowi można się ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego klasy IV szkoły podstawowej.

Uczeń, który otrzymał stypendium, ma prawo do ponownego ubiegania się o nie w latach następnych, na podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z regulaminem przyznawania stypendium można pobrać w każdej szkole, w Wydziale Edukacji, przy ul. Dwornickiego 5, w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, a także załącznika zamieszczonego pod tekstem.

Dokumentację stypendialną z wnioskiem i wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać od 1 do 31 sierpnia 2024 r. w Wydziale Edukacji przy ul. Dwornickiego 5 lub w kancelarii głównej w Urzędzie Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej 33.


Comments are closed.