Aktualności, Z miasta|

Podczas czerwcowej (25 czerwca 2024 r.) Sesji Rady Miejskiej jaworzniccy radni zagłosowali za przyjęciem absolutorium dla Prezydenta Pawła Silberta za wykonanie budżetu w 2023 roku. Analizy przedłożonego przez Prezydenta Miasta Jaworzna sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok dokonała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, która po kontroli wydatków wydziałów UM oraz jednostek miejskich uznała dane za rzetelne, prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. Do Urzędu Miejskiego wpłynęła również opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która wydała pozytywną opinię o wykonanym w 2023 roku budżecie.

Dziękuję za uzyskane dzisiaj wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu. Ta decyzja pokazuje, że Miasto Jaworzno jest dobrze zarządzane i przygotowane na przyszłe wyzwania – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Dzięki współpracownikom z Urzędu, jednostek i spółek, dla naszego samorządu pozyskaliśmy na rozwój miasta setki milionów złotych. Ubiegły rok zakończyliśmy nadwyżką. Wykonanie budżetu, jak i nasza codzienna praca nad finansami została pozytywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W nadchodzących latach kluczowe będzie utrzymanie obecnej dynamiki inwestycyjnej oraz dalsze wzmacnianie odporności miasta. Pracujemy wspólnie na rzecz rozwoju miasta i mieszkańców.

REALIZACJA BUDŻETU 2023

Od 2021 roku Jaworzno realizuje inwestycje bez zaciągania nowych zobowiązań finansowych, co w dzisiejszych czasach jest osiągnięciem na skalę krajową. Finanse miasta są zarządzane z wyjątkową precyzją. Jaworzno plasuje się w czołówce miast województwa śląskiego z najniższym wskaźnikiem poziomu zadłużenia.

Budżet miasta w 2023 roku po stronie dochodów opiewał na kwotę 834 431 029,85 zł, natomiast po stronie wydatków była to kwota 769 574 779,99 zł. Nadwyżka wyniosła 64 856 249,86 zł.

Poniżej prezentacja dotycząca „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2023 rok”, którą opracowała Skarbnik Miasta Dorota Kuczera.

Raport o Stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2023 rok: sukcesy i wyzwania

Punktem poprzedzającym głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta było rozpatrzenie z udziałem mieszkańców miasta Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za rok 2023. Po raz szósty z rzędu – wypełniając obowiązek płynący z ustawy o samorządzie gminnym – w ramach tego dokumentu została podsumowana ubiegłoroczna działalność jaworznickiego samorządu.

Raport to synteza informacji dotyczących funkcjonowania miasta w poprzednim roku. Oprócz tego, że ma charakter informacyjny, daje także okazję do dyskusji o stanie miasta. Dokument prezentuje działania podejmowane przez organ wykonawczy, w szczególności realizację zadań ustawowych gminy oraz polityk, programów i strategii, a także budżetu obywatelskiego i uchwał rady.

Podczas sesji głos zabrało 10 mieszkańców, którzy zgłosili się zgodnie z ogłoszoną wcześniej procedurą i odnieśli się do treści zawartych w raporcie. Dyskusja dotyczyła najważniejszych kwestii w naszym mieście m.in.: przyszłości dworca kolejowego i budowy MCiT w Szczakowej, modernizacji ul. Szczakowskiej i budowy ul. Nowoszczakowskiej, wsparcia dla środowiska senioralnego, działań Prezydenta Miasta, konieczności organizacji w naszym mieście imprez międzynarodowych, koszeniu przestrzeni miejskich, bezpieczeństwie energetycznym czy pomocy, której udziela Miejski Rzecznik Konsumentów.

STRATEGICZNE INICJATYWY 2023

Rozwój Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Rok 2023 był szczególnie ważny dla rozwoju Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG). Dzięki pozyskaniu rekordowej dotacji w wysokości blisko 250 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, możliwa będzie budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej. Największa w dotychczasowej historii miasta umowa została podpisana z konsorcjum firm Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. Wodociągi Jaworzno rozpoczęły realizację projektów wodno-kanalizacyjnych oraz gospodarki wodami deszczowymi, na które miasto pozyskało 100 mln złotych. Ponadto, uzyskano pozytywną decyzję sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, umożliwiającą zakup terenów przez Spółkę EMP, co przyczyniło się do dalszej aktywizacji strefy przemysłowej.

Wsparcie dla edukacji

W 2023 roku Jaworzno zainwestowało 276,1 mln zł w oświatę, z czego: 112,4 mln zł pochodziło z budżetu Gminy, 24,8 mln zł z zewnętrznych źródeł finansowania i 138,9 mln zł z subwencji oświatowej. Te środki przeznaczone zostały m.in. na modernizację i rozwój 20 przedszkoli, 22 szkół podstawowych oraz 14 placówek ponadpodstawowych. Inwestowanie w edukację to nie tylko poprawa warunków nauki, ale również budowanie fundamentów pod przyszły rozwój gospodarczy miasta. Ważnym projektem było pozyskanie środków z Programu Inwestycji Strategicznych na poprawę jakości energetycznej (OZE) w 11-stu miejskich placówkach oświatowych.

Rozwój infrastruktury i innowacyjne projekty

Jaworzno nie zwalnia tempa również w zakresie rozwoju infrastruktury. W 2023 roku miasto zainwestowało 36,8 mln zł m.in. w modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę nowego wiaduktu drogowego w Ciężkowicach, budowę estakady w Byczynie oraz poprawę infrastruktury drogowej. Te inwestycje nie tylko podnoszą komfort życia mieszkańców, ale także zwiększają atrakcyjność Jaworzna jako miejsca do życia i inwestowania.

W 2023 roku po raz kolejny Jaworzno znalazło się w czołówce innowacyjnych miast i jako jedne z pierwszych w Polsce wprowadziło system roweru miejskiego na wynajem długoterminowy. Z tego typu wynajmu skorzystało 171 mieszkańców Jaworzna. Dodatkowe 50 rowerów na wynajem krótkoterminowy znalazło się w dwudziestu stacjach bazowych na terenie miasta.

Przemyślane projekty mieszkaniowe

Jednym z kluczowych projektów było rozpoczęcie pierwszego etapu budowy 100 mieszkań na wynajem na Osiedlu Skałka przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (JTBS). Wartość tego etapu tej inwestycji to 36 milionów złotych. Ponadto wybudowana została droga dojazdowa do Osiedla.

Rozwój Terenów Zielonych

W 2023 roku Prezydent Paweł Silbert podpisał umowy dotacyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na łączną kwotę 520 tys. zł . W ramach projektu „Zazielenień miejskich” nasadzono drzewa wzdłuż Velostrady oraz oddano do użytku nowy park kieszonkowy na Pechniku. Gmina przystąpiła również do opracowania planu zagospodarowania kamieniołomu Sadowa Góra – GEOsfera II, co zakłada stworzenie nowoczesnego Centrum konferencyjno-naukowego oraz trasy geologiczno-przyrodniczej.

Rok 2023 był dla Jaworzna okresem intensywnego rozwoju i realizacji wielu ambitnych projektów. Mimo trudności, miasto skutecznie wykorzystało dostępne środki i kontynuowało działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Prezydent Paweł Silbert wyraził nadzieję, że raport podsumowujący miniony rok dostarczy mieszkańcom szerokiej wiedzy na temat działań samorządu oraz zachęci do aktywnej dyskusji na temat przyszłości Jaworzna.

Comments are closed.