Aktualności|

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie Jaworzna. Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji, należy umówić termin swojej wizyty w wybranym punkcie. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 510 970 680 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Rządowy system nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego działa na terenie Jaworzna od 2016 roku. Z porad mogą skorzystać osoby fizyczne, których ze względu na trudną sytuację życiową nie stać na płatne usługi prawnicze. Darmowa pomoc udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia w tym zakresie, które osoba wypełnia bezpośrednio przed udzieleniem porady w punkcie. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, zobowiązane są dodatkowo przed umówieniem porady do złożenia w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oświadczenia o pomocy de minimis.

Poradnictwo świadczone jest stacjonarnie w Punktach, według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 510 970 680. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie osobiście przybyć do Punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa poza Punktem. Potrzebę zorganizowania takiej porady należy zgłosić z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Udając się na poradę w wybranym punkcie należy zabrać ze sobą dokumenty istotne dla sprawy (np. umowy, akty notarialne, pisma urzędowe) oraz spisać najważniejsze fakty i daty. Im więcej danych uzyska osoba udzielająca porady, tym większa szansa na uzyskanie trafnej pomocy w zgłaszanej sprawie. System nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje poradnictwo na etapie przedsądowym. W zakres darmowych usług nie wchodzi reprezentowanie klienta w sądzie lub wymiana pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym.

Punkty pomocy prawnej i mediacji:

 • Śródmieście, ul. Urzędnicza 11 (Szkoła Podstawowa nr 13), poniedziałek-środa 15:30-19:30, czwartek-piątek 16:00-20:00;
 • Podłęże, ul. Ławczana 12 (Szkoła Podstawowa nr 7), poniedziałek-czwartek 15:00-19:00, piątek 13:00-17:00;
 • Szczakowa, ul. Koszarowa 20 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3), poniedziałek-piątek 15:00-19:00.

Punkt poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

 • Osiedle Stałe, ul. Armii Krajowej 5 (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4), poniedziałek-piątek 15:00-19:00

Pomoc prawna obejmuje:

 • wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • uzyskanie wsparcia w sprawach zw. z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • poinformowanie osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • udzielenie wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu i jego realizacji.
  Poradnictwo obywatelskie dotyczy różnorodnych dziedzin, w tym kwestii zadłużeń, spraw mieszkaniowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Mediacja obejmuje:

 • poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyści z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy lub wniosku o mediację,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji przez uprawnionego mediatora,
 • pomoc w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Jeżeli powstały problem wykracza poza naturę prawną, istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, obejmującego m.in. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, pomoc społeczną, rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy domowej, prawo konsumenckie, prawa pacjenta czy prawo ubezpieczeń społecznych. Poradnictwo specjalistyczne świadczą jednostki na terenie Jaworzna oraz centralne infolinie krajowe.

Lista jednostek bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego:

Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaworznie dostępne są na stronie: https://bip.jaworzno.pl/m,19258,nieodplatna-pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja.html

Comments are closed.