Projekty i programy|

Celem poprawy efektywności energetycznej budynków jest zwiększenie przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowników przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii. Dotyczy to w głównej mierze utrzymania optymalnych temperatur dla funkcjonowania osób przebywających w budynku poprzez ogrzewanie lub chłodzenie. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ze względu na charakter swojej działalności jest jednym z najbardziej energochłonnych budynków realizujących ochronę zdrowia mieszkańców. Ciągła praca urządzeń monitorujących zdrowie oraz wspierających procesy życiowe pacjentów, systemów grzewczych i chłodzących, a także urządzeń używanych przy diagnozie pacjentów wymaga ogromnej ilości energii elektrycznej. Generuje to duże koszty, których ograniczenie doprowadzi bezpośrednio do poprawy sytuacji pacjentów, ponieważ oszczędności uzyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na realizację ochrony zdrowia.

Projekt ma celu poprawę wydajności i efektywności energetycznej budynku (wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja bloku operacyjnego). Redukcja dotychczasowego zużycia energii elektrycznej i cieplnej dzięki realizacji przewidzianej inwestycji to nie tylko zwiększenie wydajności, sprawności, ale osiągnięcie efektów ekonomicznych i ekologicznych wynikających ze zmniejszenia dotychczasowego zużycia energii. W projektowanym systemie wentylacyjnym zastosowana zostanie centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna w wykonaniu dachowym z czerpnia i wyrzutnia powietrza zblokowana z urządzeniem. Centrala będzie wyposażona w nagrzewnice – chłodnice umożliwiającą schładzanie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim oraz ogrzanie powietrza w okresie zimowym. Układ sterowania centrali powinien zapewnić odpowiednie parametry powietrza, adekwatne do specyfiki wentylowanych sal operacyjnych. Pomieszczenia będą wentylowane w sposób ciągły. Instalacja wentylacji i klimatyzacji każdej z sal operacyjnych oraz Sali wybudzeniowej została podzielona na dwa podstawowe układy: N/W – wentylacja nawiewna, W – wentylacja wywiewna. Pierwszy układ obsługiwany jest przez centrale wentylacyjna nawiewno – wywiewna w wykonaniu dachowym. Powietrze wentylacyjne będzie schładzanie poprzez chłodnice, podłączoną do pompy ciepła. Ilość powietrza dobrano na podstawie minimalnej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach sal operacyjnych. Element źródła – pompa ciepła. Równolegle przewiduje się montaż instalacji OZE do zasilania pompy ciepła.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość: 1 894 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 704 780,00 zł

Comments are closed.