Aktualności|

We wtorek, 25 czerwca 2024 r. o godz. 7.30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazło się 25 punktów. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie o zmianie godziny zwołania Sesji Rady Miejskiej w Jaworznie

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2023 rok – debata.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jaworzna wotum zaufania.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2024 r.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie o stanie bezpieczeństwa miasta Jaworzna w 2023 roku.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Zachód I” w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Zachód II” w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, działki nr 6058 o pow. 373 m2 w obr. geod. 1026 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2023 r.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2023 r.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2023 r.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2023 r.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/446/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
 23. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 24. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 25. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Debata nad Raportem o stanie Gminy za 2023 r.

W debacie nad Raportem o stanie gminy Miasta Jaworzna za 2023 r. mieszkańcy mogą zabrać głos. W tym celu należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób – zgodnie z art. 28aa ust. 6 i ust.7 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.).

Zgłoszenie proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, w kopercie opisanej „Debata – Raport o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2023 rok” najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Miejskiej w Jaworznie, tj. do dnia 24 czerwca 2024 r.

Comments are closed.