Aktualności|

W Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie odbyła się konferencja naukowa poświęcona przywracaniu funkcji użytkowych terenom poeksploatacyjnym. Spotkanie otworzyli – Zastępca Prezydenta Artur Dzikowski oraz Dyrektor OEEG dr Agnieszka Chećko, którzy przywitali zgromadzonych gości oraz prelegentów. Następnie głos zabrał dr hab. Krzysztof Szopa, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podkreślając znaczenie rewitalizacji dla zrównoważonego rozwoju regionów pogórniczych.

Na wstępie, dr Agnieszka Chećko, Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, przedstawiła główne cele konferencji, skupiając się na potrzebie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w użytkowaniu terenów poeksploatacyjnych.

Podczas pierwszej sesji referatowej omówiono różnorodne podejścia do planowania funkcji publicznych na terenach poeksploatacyjnych. Prof. Katarzyna Fagiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawiła przykłady rewitalizacji na terenie Wielkopolski Wschodniej, ukazując, jak rewitalizacja może kreować nowe funkcje systemu społeczno-ekologicznego regionów pogórniczych. Następnie prof. Tomasz Kalicki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podzielił się wynikami badań nad wieloaspektową transformacją terenów pogórniczych w regionie świętokrzyskim. Monika Cychowska-Nowak oraz prof. Maria Bielak-Zasadzka z Politechniki Śląskiej omówiły działania Wydziału Architektury tej uczelni na rzecz uzyskania nowoczesnej jakości funkcjonowania przestrzeni w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej.

Tematyka drugiej sesji koncentrowała się na możliwościach przekształcania obszarów poeksploatacyjnych w otwarte przestrzenie publiczne. Dr Paweł Przepióra i jego zespół z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego omówili potencjał geoarcheologiczny okolic Miedzianki. Dr Jan Urban z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Andrzej Kasza ze Speleoklubu Świętokrzyskiego zastanawiali się, czy jaskinia w dawnym kamieniołomie może stać się szansą dla parku miejskiego. Paweł Woźniak z Państwowego Instytutu Geologicznego zaprezentował historie jurajskich pieców wapienniczych, a Zdenka Babicová i Mário Molokac z Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, omówili jak przekształcać dawne wyrobiska kopalniane w ofertę geoturystyczną, podając przykłady z powstającego Geoparku Zemplín.

Ostatnia sesja referatowa, była poświęcona dydaktyce i edukacji na terenach pogórniczych. Prof. Beata Kucharczyk-Brus z Politechniki Śląskiej omówiła współpracę naukowo-badawczą Wydziału Architektury z OEEG GEOsfera w Jaworznie, przedstawiając koncepcje graficzne i projekty architektoniczne w obszarze edukacji geologicznej.

Dr Aleksandra Grzonka z Politechniki Śląskiej przedstawiły projekt poszukiwania aspektów kreacji architektonicznej otwartej przestrzeni publicznej na przykładzie Parku Gródek w Jaworznie. Łukasz Michowski z tego samego wydziału zaprezentował projekt lapidarium stylizowanego na wzór scenografii filmów i książek z gatunku „nowej przygody”.

Na zakończenie, Monika Żogała oraz jej zespół z Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej przedstawiły budowę modelu 3D wyrobiska tunelowego na podstawie skaningu laserowego.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem, podczas którego organizatorzy wyrazili nadzieję na dalsze rozwijanie współpracy naukowej i wdrażanie zaprezentowanych koncepcji w praktyce. Dzięki tak zróżnicowanej tematyce i wysokiemu poziomowi referatów, konferencja stała się ważnym krokiem w kierunku zrównoważonej rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych.

Comments are closed.